English Norwegian Bokmål
Don't ever give your Monero account password to anyone, as this can be used to access the Monero on your computer without knowing your @mnemonic-seed. Similarly, make sure you have running and up-to-date antivirus, especially on Windows computers. Finally, be careful when clicking links in emails or on unknown and untrusted websites, as malware installed on your computer can sit and wait for you to access your Monero account before taking the funds from it. Aldri gi passordet til Monero-kontoen din til noen, i og med at dette kan brukes til å få tilgang til Moneroene på PC-en din uten å trenge å vite det @mnemoniske frøet ditt. Tilsvarende bør du sørge for at du har et oppdatert og aktivt antivirusprogram, spesielt på Windows-PC-er. Avslutningsvis bør du være forsiktig når du trykker på lenker i e-poster eller på ukjente eller upålitelige nettsider, i og med at skadevare som er installerert på PC-en din kan sitte og vente på at du går inn i Monero-kontoen din før de tømmer midlene.
Leaving Your Account to Next of Kin Å la kontoen tilfalle dine nærmeste pårørende
Providing access to your Monero account to your next of kin is just as easy as it is to backup your Monero account. Simply leave your @mnemonic-seed to them in your will, or store it somewhere safe where it will be given to them upon the execution of your will. A key advantage to this is that your next of kin won't have to wait for months for a third party to release the funds to them. Å la Monero-kontoen din tilfalle dine nærmeste er like lett som å sikkerhetskopiere Monero-kontoen din. Bare legg det @mnemoniske frøet til dem i testamentet ditt eller lagre det på et trygt sted slik at det vil gis til dem under fullbyrdelsen av testamentet ditt. En stor fordel ved dette er at dine nærmeste pårørende ikke må vente i månedsvis på at en tredjepart frigjør midlene til dem.