English Polish
Don't ever give your Monero account password to anyone, as this can be used to access the Monero on your computer without knowing your @mnemonic-seed. Similarly, make sure you have running and up-to-date antivirus, especially on Windows computers. Finally, be careful when clicking links in emails or on unknown and untrusted websites, as malware installed on your computer can sit and wait for you to access your Monero account before taking the funds from it. Nie ujawniaj swojego hasła do konta Monero nikomu, bo może ono zostać użyte do uzyskania dostępu do Monero z twojego komputera bez wymagania kodu mnemonicznego. Upewnij się, że twój antywirus jest włączony i zaktualizowany, zwłaszcza na komputerze z systemem Windows. Uważaj przy otwieraniu linków z e-maili lub na nieznanych i niezaufanych stronach internetowych, ponieważ raz zainstalowane złośliwe oprogramowanie może czekać z podebraniem twoich pieniędzy aż wejdziesz na swoje konto Monero.
Leaving Your Account to Next of Kin Przekazywanie konta najbliższym
Providing access to your Monero account to your next of kin is just as easy as it is to backup your Monero account. Simply leave your @mnemonic-seed to them in your will, or store it somewhere safe where it will be given to them upon the execution of your will. A key advantage to this is that your next of kin won't have to wait for months for a third party to release the funds to them. Przekazanie dostępu do konta Monero twoim najbliższym jest tak proste, jak stworzenie jego kopii zapasowej. Po prostu zapisz swój @seed-mnemoniczny w testamencie lub zostaw w bezpiecznym miejscu, które zostanie im ujawnione przy realizacji twojego testamentu. Kluczową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że twoi najbliżsi nie będą musieli czekać miesiącami na udostępnienie funduszy przez osoby trzecie.