English Norwegian Bokmål
["address", "addresses"] ["address", "addresses", "adresse", "adresser"]
An integrated address is an address combined with an encrypted 64-bit @payment-ID. A raw integrated address is 106 characters long. En integrert adresse er en adresse som er kombinert med en kryptert @betalings-ID på 64-bit. En rå, integrert adresse består av 106 tegn.
Because those addresses are long and complex, you will often encounter an @OpenAlias address instead. For example, Monero donations can be sent to [email protected] or donate.getmonero.org. Fordi disse adressene er lange og komplekse, vil du ofte støte på en @OpenAlias-adresse i stedet. Monero-donasjoner kan for eksempel sendes til [email protected] eller donate.getmonero.org.
either an alias, such as donate.getmonero.org, or a set of 95 characters starting with a 4 enten et alias, som for eksempel donate.getmonero.org, eller et sett med 95 tegn som begynner med en 4
If you would like to get an @OpenAlias address of your own then there is some information on the [OpenAlias page](https://openalias.org/). Hvis du vil få din egen @OpenAlias-adresse, finnes informasjon om dette på [OpenAlias-siden](https://openalias.org/).
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
In-depth Information Inngående informasjon
Integrated address Integrert adresse
The address is actually the concatenation, in Base58 format, of the *public* @spend-key and the *public* @view-key, prefixed with the network byte (the number 18 for Monero) and suffixed with the first four bytes of the Keccac-256 hash of the whole string (used as a checksum). Adressen er faktisk sammenlenkingen – i Base58-format – av den *offentlige* @forbruksnøkkelen og *offentlige* @visningsnøkkelen, med nettverksbyten som prefiks (nummer 18 for Monero) og de første fire bytene av Keccac-256-hashen av hele strengen (brukt som sjekksum) som suffiks.
The Basics Det grunnleggende
When you send Monero to someone you only need one piece of information, and that is their Monero address. A *raw* Monero address is a set of 95 characters starting with a '4'. The Monero donation address, for instance, is 888tNkZrPN6JsEgekjMnABU4TBzc2Dt29EPAvkRxbANsAnjyPbb3iQ1YBRk1UXcdRsiKc9dhwMVgN5S9cQUiyoogDavup3H. Når du sender Monero til noen, trenger du kun én opplysning, og det er Monero-adressen deres. En *rå* Monero-adresse er et sett med 95 tegn som starter med en '4'. Adressen til Monero-donasjonene er for eksempel 888tNkZrPN6JsEgekjMnABU4TBzc2Dt29EPAvkRxbANsAnjyPbb3iQ1YBRk1UXcdRsiKc9dhwMVgN5S9cQUiyoogDavup3H.