English Polish
either an alias, such as donate.getmonero.org, or a set of 95 characters starting with a 4 Alias nazwy adresu, np. donate.getmonero.org lub zestaw 95 znaków zaczynający się od 4
["address", "addresses"] ["address", "addresses", "adres", "adresu", "adresie"]
The Basics Podstawy
When you send Monero to someone you only need one piece of information, and that is their Monero address. A *raw* Monero address is a set of 95 characters starting with a '4'. The Monero donation address, for instance, is 888tNkZrPN6JsEgekjMnABU4TBzc2Dt29EPAvkRxbANsAnjyPbb3iQ1YBRk1UXcdRsiKc9dhwMVgN5S9cQUiyoogDavup3H. Gdy wysyłasz do kogoś Monero, potrzebujesz jedynie jednej informacji, a jest nią adres Monero tej osoby. Jest to ciąg 95 znaków zaczynający się od "4". Przykładowo adres darowizn Monero to 888tNkZrPN6JsEgekjMnABU4TBzc2Dt29EPAvkRxbANsAnjyPbb3iQ1YBRk1UXcdRsiKc9dhwMVgN5S9cQUiyoogDavup3H.
Because those addresses are long and complex, you will often encounter an @OpenAlias address instead. For example, Monero donations can be sent to [email protected] or donate.getmonero.org. Ponieważ adresy są długie i skomplikowane, często zamiast niego spotkasz adres @OpenAlias, na przykład darowizny Monero mogą być wysyłane na adres [email protected] or donate.getmonero.org.
If you would like to get an @OpenAlias address of your own then there is some information on the [OpenAlias page](https://openalias.org/). Jeśli chcesz stworzyć swój adres OpenAlias, znajdziesz więcej informacji na [stronie OpenAlias](https://openalias.org/).
Integrated address Adres zintegrowany
An integrated address is an address combined with an encrypted 64-bit @payment-ID. A raw integrated address is 106 characters long. Adres zintegrowany to adres, w którego skład wchodzi zaszyfrowany 64-bitowy @numer-identyfikacyjny-płatności. Adres zintegrowany składa się z 106 znaków.
In-depth Information Szczegółowe informacje
The address is actually the concatenation, in Base58 format, of the *public* @spend-key and the *public* @view-key, prefixed with the network byte (the number 18 for Monero) and suffixed with the first four bytes of the Keccac-256 hash of the whole string (used as a checksum). Adres jest powiązaniem *publicznego* @klucza-wydawania z *publicznym* @kluczem-widoczności w formacie Base58, poprzedzonym bajtem sieci (numer 18 dla Monero) i zakończony pierwszymi czterema bajtami hasza Keccac-256 z całej linii (używanymi jako suma kontrolna).