English Norwegian Bokmål
a container of transactions, a sequence of which forms a blockchain en beholder av transaksjoner, en sekvens som danner en blokkjede
["block", "blocks"] ["block", "blocks", "blokk", "blokker"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A block is a container of @transactions, with a new block being added to the @blockchain once every 2 minutes (see constant `DIFFICULTY_TARGET_V2` defined as 120 seconds), on average. En blokk er en beholder av @transaksjoner, der en ny blokk legges til @blokkjeden hvert 2. minutt i gjennomsnitt (se konstant `DIFFICULTY_TARGET_V2` (vanskelighetsmål), som er definert som 120 sekunder).
Blocks also contain a special type of transaction, the @coinbase-transaction, which add newly created Monero to the network. Blokker inneholder også en spesiell transaksjonstype, nemlig @coinbase-transaksjonen, som legger til nylig opprettede Monero til nettverket.
Blocks are created through the process of @mining, and the @node that successfully mines the block then broadcasts it to each of the @nodes connected to it, who subsequently re-broadcast the block until the entire Monero network has received it. Blokker dannes gjennom en prosess av @utvinning, og @noden som suksessfullt utvinner blokken, kringkaster den til hver av @nodene som er koblet til den, som deretter kringkaster blokken videre helt til hele Monero-nettverket har mottatt den.
Fake or bad blocks generally cannot be created, as @nodes that receive blocks always verify the @transactions they contain against a set of consensus rules that all nodes adhere to, including validating the cryptographic @signatures on each transaction. Falske eller dårlige blokker kan generelt ikke opprettes, i og med at @noder som mottar blokker alltid verifiserer @transaksjonene de inneholder mot et sett med konsensusregler som alle noder føyer seg etter, blant annet validering av kryptografiske @signaturer på hver transaksjon.