English Norwegian Bokmål
A @blockchain is a distributed database that continuously grows with a record of all of the transactions that have occurred with a given cryptocurrency. This database is often referred to as a ledger because the data contains a large list of transactions that have taken place. In Monero, these transactions are packaged together into 'blocks' every 2 minutes (on average), and all miners and nodes on the network have copies of these blocks. En @blokkjede er en distribuert hovedbok som kontinuerlig vokser med en bokføring av alle transaksjonene som har skjedd med en gitt kryptovaluta. Denne databasen refereres ofte til som en hovedbok, fordi dataene inneholder en stor liste over transaksjoner som har skjedd. I Monero blir disse transaksjonene pakket sammen i «blokker» hvert 2. minutt (i gjennomsnitt), og alle utvinnere og noder på nettverket har kopier av disse blokkene.
["blockchain", "blockchains"] ["blockchain", "blockchains", "blokkjede", "blokkjeder"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Monero's @Blockchain Moneros @blokkjede
The Basics Det grunnleggende
Unlike Bitcoin and other cryptocurrencies, transactions in the Monero @blockchain do not reveal where funds came from or went to, providing anonymity and making the currency completely @fungible. Additionally, the amounts of all transactions are hidden by @RingCT, a feature of Monero. For auditing or other transparency purposes a user can share a @view-key to prove they control certain amounts of Moneroj. I motsetning til Bitcoin og andre kryptovaluta, avslører ikke Moneros @blokkjede hvor midlene i en transaksjon har kommet fra eller skal til, noe som gir anonymitet og gjør valutaen fullstendig @fungibel. Beløpene til alle transaksjonene skjules dessuten av en Monero-funksjon som kalles @RingCT. For revisjons- og transparensformål, kan en bruker dele sin @visningsnøkkel for å bevise at de kontrollerer en viss mengde med Monero.