English Norwegian Bokmål
A host that is canonically resolved to an address or set of addresses En vert som er kanonisk innstilt til en adresse eller sett med adresser
["Canonically-unique-host"] ["Canonically-unique-host", "Kanonisk-unik-vert"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A Canonically-unique host is a [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) that will canonically resolve to a designated address or set of addresses. Not to be confused with a @locally-unique-host. En kanonisk-unik-vert er en [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) som er kanonisk innstilt til en tilordnet adresse eller sett med adresser, og må ikke forveksles med en @lokal-unik-vert.
In-depth information Inngående informasjon
A Canonically-unique host is defined by remote authoritative sources; usually through [DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/DNS). When resolving a peer's hostname, you will most likely use an external source for resolution unless you have the following implemented: En kanonisk-unik-vert er definert av eksterne, autoritative kilder; vanligvis gjennom en [DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/DNS). Når vertsnavnet til en motpart avklares, må man mest sannsynlig bruke en ekstern kilde for oppklaringen, med mindre man har følgende implementert:
- a database file similar to a [hosts file](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) - an internal-network resolver (which eventually pulls from external sources) - en databasefil tilsvarende en [vertsfil](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) - et løsningsprogram for interne nettverk (som etter hvert foretar trekkforespørsler fra eksterne kilder)
Notes Merknader
- Monero primarily uses @canonically-unique-host resolution while I2P only uses @locally-unique-host resolution. - I2P's and @Kovri's self-assigned top-level domain is currently `.i2p` and @Kovri intends to only process/use the `.i2p` [top-level domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) - Monero bruker primært en @kanonisk-unik-vert-resolusjon, mens @I2P kun bruker en @lokal-unik-vert-resolusjon. - @I2Ps og @Kovris selvtilordnede toppnivå-domene er for tiden `.i2p`, og det er meningen at @Kovri kun behandler/bruker `.i2p`-[toppnivå-domenet](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain)