English Polish
A host that is canonically resolved to an address or set of addresses Host ogólnie przyjęty jako przypisany do adresu lub zestawu adresów
["Canonically-unique-host"] ["Canonically-unique-host", "zasadniczy-unikalny-host", "zasadniczego-unikalnego-hosta", "zasadniczym-unikalnym-hoście", "zasadniczego-unikalnego-hostu", "zasadniczym-unikalnym-hostem", "zasadnicze-unikalne-hosty"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Podstawy
A Canonically-unique host is a [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) that will canonically resolve to a designated address or set of addresses. Not to be confused with a @locally-unique-host. Zasadniczy unikalny host jest [Pełną, Jednoznaczną Nazwą Domenową] (https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN), która kanonicznie tłumaczy dany adres lub zestaw adresów. Nie należy jej mylić z @lokalnym-unikalnym-hostem.
In-depth information Szczegółowe informacje
A Canonically-unique host is defined by remote authoritative sources; usually through [DNS](https://en.wikipedia.org/wiki/DNS). When resolving a peer's hostname, you will most likely use an external source for resolution unless you have the following implemented: Zasadniczy unikalny host jest definiowany przez zdalne autorytatywne źródła, przeważnie za pomocą [Systemu Nazw Domenowych](https://en.wikipedia.org/wiki/DNS). Podczas rozwiązywania nazwy hosta peera najprawdopodobniej użyjesz zewnętrznego źródła do rozwiązania, chyba że zaimplementowano jedno z następujących:
- a database file similar to a [hosts file](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) - an internal-network resolver (which eventually pulls from external sources) - plik bazy danych podobny do [plików hosta](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) - rezolwera wewnętrznej sieci (który pobiera z zewnętrznych źródeł).
Notes Adnotacje
- Monero primarily uses @canonically-unique-host resolution while I2P only uses @locally-unique-host resolution. - I2P's and @Kovri's self-assigned top-level domain is currently `.i2p` and @Kovri intends to only process/use the `.i2p` [top-level domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) - Monero głównie używa zasadniczego unikalnego hosta, podczas gdy I2P korzysta jedynie z @lokalnego-unikalnego-hosta. - Własną przypisaną domeną najwyższego poziomu sieci I2P i Kovri jest obecnie `.i2p`, a Kovri planuje używać jedynie [domeny najwyższego poziomu] `.i2p`(https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain).