English Norwegian Bokmål
The Internet in which anonymous overlay networks are built upon Internettet som anonyme overleggsnettverk er bygget på
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
When you use the Internet for things like news, email, social media, and even Monero, you are most likely using a clearnet connection. This means that *all* of your connections can be tracked, traced, and monitored by: Når du bruker internettet for ting som nyheter, e-post, sosiale medier og til og med Monero, bruker du sannsynligvis en clearnet-tilkobling. Dette betyr at *alle* tilkoblingene dine kan spores og overvåkes av:
- your [ISP](https://en.wikipedia.org/wiki/ISP) - din [ISP](https://en.wikipedia.org/wiki/ISP)
- the website/service/person you're communicating with - nettsiden/tjenesten/personen du kommuniserer med
- possibly a [Five Eyes](https://en.wikipedia.org/wiki/5_Eyes) capable entity - muligens en [Five Eyes](https://en.wikipedia.org/wiki/5_Eyes)-kapabel enhet
and even if you use [HTTPS](https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS) or similar (which *encrypts* your transmission), your route is not hidden nor is it anonymous, thus; it is in the *clear*. Og selv om du bruker [HTTPS](https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS) eller liknende (som *krypterer* overføringen din), er ruten din verken skjult eller anonym. Den er altså «in the *clear*» (skjult og utenfor fare).
In-depth information Inngående informasjon
Since a traditional [VPN](https://en.wikipedia.org/wiki/VPN) cannot save you from clearnet (as you are still using *clearnet* (though you are more proxied than without a VPN)), you should use an *anonymous overlay network* to avoid using clearnet directly: Fordi en tradisjonell [VPN](https://en.wikipedia.org/wiki/VPN) ikke kan redde deg fra clearnet (i og med at du fremdeles bruker *clearnet* (selv om du er mer sikret enn uten en VPN)), bør du bruke et *anonymt overleggsnettverk* for å unngå å bruke clearnet direkte:
- Java-I2P - Java-I2P
- [Tor](https://torproject.org/) - [Tor](https://torproject.org/)
These technologies protect you from clearnet by building an anonymous network **over** clearnet to keep your transmissions both encrypted **and** anonymous. Disse teknologiene beskytter deg fra clearnet ved å bygge et anonymt nettverk **over** clearnet med hensikt å holde overføringene dine både krypterte **og** anonyme.
Here is an accurate, [interactive diagram](https://www.eff.org/pages/tor-and-https) provided by the [EFF](https://www.eff.org/) which describes *clearnet* as it relates to **Tor**. The concept also (somewhat) applies to I2P in terms of anonymity with the exception that your traffic never need to leave the I2P network Her er et nøyaktig, [interaktivt diagram](https://www.eff.org/pages/tor-and-https) gitt av [EFF](https://www.eff.org/) som beskriver *clearnet* i sammenheng med **Tor**. Konseptet gjelder også (til en viss grad) for @Kovri og @I2P hva gjelder anonymitet, med unntaket av at trafikken din trenger aldri å forlate @I2P-nettverket