English Polish
The Internet in which anonymous overlay networks are built upon Internet, na którym zbudowane są anonimowe sieci nakładkowe
["Clearnet"] ["Clearnet", "Clearnecie", "clearnetu"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Podstawy
When you use the Internet for things like news, email, social media, and even Monero, you are most likely using a clearnet connection. This means that *all* of your connections can be tracked, traced, and monitored by: Gdy używasz internetu do czytania wiadomości, sprawdzania e-maila, social media i nawet Monero, najprawdopodobniej używasz połączenia clearnet. Oznacza to, że *wszystkie* twoje połączenia mogą być śledzone i monitorowane przez:
- your [ISP](https://en.wikipedia.org/wiki/ISP) - przez twojego [dostawcę usług internetowych](https://en.wikipedia.org/wiki/ISP)
- the website/service/person you're communicating with - stronę, serwis lub osobę, z którą się komunikujesz
- possibly a [Five Eyes](https://en.wikipedia.org/wiki/5_Eyes) capable entity - ewentualnie podmiot [Sojuszu Pięciorga Oczu] (https://en.wikipedia.org/wiki/5_Eyes).
and even if you use [HTTPS](https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS) or similar (which *encrypts* your transmission), your route is not hidden nor is it anonymous, thus; it is in the *clear*. I nawet jeśli korzystasz z [HTTPS](https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS) lub podobnego rozwiązania (które *szyfruje* twoją transmisję), twoja ścieżka nie jest ukryta ani anonimowa. Stąd, jest ona *jasna*.
In-depth information Szczegółowe informacje
Since a traditional [VPN](https://en.wikipedia.org/wiki/VPN) cannot save you from clearnet (as you are still using *clearnet* (though you are more proxied than without a VPN)), you should use an *anonymous overlay network* to avoid using clearnet directly: Ponieważ tradycyjna [VPN](https://en.wikipedia.org/wiki/VPN) nie uchroni cię od clearnetu (bo nadal używasz *clearnetu*, mimo że za pewnego rodzaju pośrednictwem), powinieneś korzystać z *anonimowej sieci nakładkowej*, aby uniknąć clearnetu:
- Java-I2P - Java-I2P
- [Tor](https://torproject.org/) - [Tor](https://torproject.org/)
These technologies protect you from clearnet by building an anonymous network **over** clearnet to keep your transmissions both encrypted **and** anonymous. Powyższe technologie chronią przed clearnetem poprzez tworzenie anonimowej sieci **ponad** clearnetem, aby twoje transmisje były zaszyfrowane **i** anonimowe.
Here is an accurate, [interactive diagram](https://www.eff.org/pages/tor-and-https) provided by the [EFF](https://www.eff.org/) which describes *clearnet* as it relates to **Tor**. The concept also (somewhat) applies to I2P in terms of anonymity with the exception that your traffic never need to leave the I2P network Tutaj znajdziesz dokładny, [interaktywny diagram](https://www.eff.org/pages/tor-and-https) stworzony przez [EFF](https://www.eff.org/), który opisuje *clearnet* w porównaniu z siecią **Tor**. Pojęcie to odnosi się po części do sieci @Kovri i I2P pod względem anonimowości, z poniższymi różnicami twoje obciążenie nigdy nie musi opuszczać sieć I2P