English Norwegian Bokmål
Background process which runs and controls a Monero node Bakgrunnsprosess som kjører og kontrollerer en Monero-node
["daemon"]
'Daemon' is the general term for a piece of software running in the background. In Monero, the Daemon is started through the 'monerod' program. If you run the Daemon locally, you are running a local @node. If the Daemon is running on another device it's a @remote-node. A @wallet, like the CLI or the GUI, needs to connect to a Daemon (local or remote) to relay @transactions to the network. 'Daemon' er det generelle begrepet for programvare som kjører i bakgrunnen. I Monero starter Daemon gjennom 'monerod'-programmet. Hvis du kjører Daemon lokalt, kjører du en lokal @node. Hvis Daemon kjører på en annen enhet, er det en @ekstern node. En @lommebok, som CLI-en eller GUI-en, trenger å kobles til Daemon (lokalt eller eksternt) for å overbringe @transaksjoner til nettverket.
It's possible to send commands to the Daemon directly or through the RPC interface. See the [Daemon RPC guide]({{ site.baseurl_root }}/resources/developer-guides/daemon-rpc.html), which contains a detailed explanation (with examples) of the available RPC calls. For more detailed and technical information about the Daemon, see the Monerodocs reference at the bottom of this page. Det er mulig å sende kommandoer til Daemon direkte eller gjennom RPC-grensesnittet. Se [Daemon RPC-guiden]({{ site.baseurl_root }}/resources/developer-guides/daemon-rpc.html), som inneholder en detaljert forklaring (med eksempler) på de tilgjengelige RPC-anropene. For mer detaljert og teknisk informasjon om Daemon, kan du se Monerodocs henvisning nederst på denne siden.
Other Resources Andre ressurser
<sub>1. The [monerod reference on Monerodocs.org](https://monerodocs.org/interacting/monerod-reference/)</sub><br>
<sub>1. [monerods henvisning på Monerodocs.org](https://monerodocs.org/interacting/monerod-reference/)</sub><br>
<sub>2. 'Daemon' entry [on Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_(computing))</sub><br>
<sub>2. 'Daemon'-oppføring [på Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_(computing))</sub><br>
<sub>3. Monerod-tagged questions [on StackExchange](https://monero.stackexchange.com/?tags=monerod)</sub>
<sub>3. Monerod-merkede spørsmål [på StackExchange](https://monero.stackexchange.com/?tags=monerod)</sub>