English Polish
A denomination is a proper description of a currency amount. It is oftentimes a sub-unit of the currency. For example, traditionally a cent is 1/100th of a particular unit of currency. Nominał jest prawidłowym opisem ilości waluty. Często jest on podjednostką waluty, na przykład cent jest 1/100 danej jednostki waluty.
["denominations", "subunits", "tacoshi", "piconero", "nanonero", "micronero", "millinero", "centinero", "decinero","decanero","hectonero","kilonero","meganero","giganero"] ["denominations", "subunits", "nominał", "nominały", "nominałem", "nominałom", "nominałowi", "podjednostki", "podjednostkom", "podjednostka", "podjednostce", "podjednostką", "tacoshi", "piconero", "nanonero", "micronero", "millinero", "centinero", "decinero","decanero","hectonero","kilonero","meganero","giganero"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Podstawy
A denomination is a proper description of a currency amount. It is oftentimes a sub-unit of the currency. For example, traditionally a cent is 1/100th of a particular unit of currency.). Nominał jest prawidłowym opisem ilości waluty. Często jest on podjednostką waluty, na przykład cent jest 1/100 danej jednostki waluty.
Monero denomination names add SI prefixes after dropping the initial "mo" for ease of use. Actually, the smallest unit of Monero is 1 piconero (0.000000000001 XMR). Nominał jest prawidłowym opisem ilości waluty. Często jest on podjednostką waluty, na przykład cent jest 1/100 danej jednostki waluty. Nazwy nominałów Monero tworzone są poprzez dodanie przedrostka jednostek SI w miejsce początkowego "mo". Najmniejszą jednostką Monero jest 1 piconero (0.000000000001 XMR).
Denominations of Monero Nominały Monero
|------------+----------+-------------------|
| Name | Base 10 | Amount |
|-----------:|:--------:| -----------------:|
| piconero | 10^-12 | 0.000000000001 |
| nanonero | 10^-9 | 0.000000001 |
| micronero | 10^-6 | 0.000001 |
| millinero | 10^-3 | 0.001 |
| centinero | 10^-2 | 0.01 |
| decinero | 10^-1 | 0.1 |
|============+==========+===================|
| **monero** | **10^0** | **1** |
|============+==========+===================|
| decanero | 10^1 | 10 |
| hectonero | 10^2 | 100 |
| kilonero | 10^3 | 1,000 |
| meganero | 10^6 | 1,000,000 |
|------------+----------+-------------------|
|------------+----------+-------------------|
| Nazwa | Baza 10 | Ilość |
|-----------:|:--------:| -----------------:|
| piconero | 10^-12 | 0.000000000001 |
| nanonero | 10^-9 | 0.000000001 |
| micronero | 10^-6 | 0.000001 |
| millinero | 10^-3 | 0.001 |
| centinero | 10^-2 | 0.01 |
| decinero | 10^-1 | 0.1 |
|============+==========+===================|
| **monero** | **10^0** | **1** |
|============+==========+===================|
| decanero | 10^1 | 10 |
| hectonero | 10^2 | 100 |
| kilonero | 10^3 | 1,000 |
| meganero | 10^6 | 1,000,000 |
|------------+----------+-------------------|
In-depth Information Szczegółowe informacje
Support for input using SI prefixes was [added to the Monero codebase](https://github.com/monero-project/monero/pull/1826) on March 3, 2017 by [Moneromooo](https://github.com/moneromooo-monero). The smallest unit of Monero (10^-12 XMR) was originally called a tacoshi in honor of user [Tacotime](https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=19270), an early Monero contributor and was later renamed for ease of use and consistancy. Pomoc w zakresie wkładów z użyciem przedrostków SI została [dodana do bazy kodów Monero](https://github.com/monero-project/monero/pull/1826) 3 marca 2017 roku przez [Moneromooo](https://github.com/moneromooo-monero). Najmniejsza jednostka Monero (10^-12 XMR) została pierwotnie nazwana tacoshi na cześć użytkownika [Tacotime] (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=19270), współautora Monero we wczesnej fazie, i następnie przemianowana dla łatwiejszego użycia i konsekwencji.
Monerod Implementation Monerod Implementation
The smallest fraction of Monero in the current monerod implementation is also known as the @atomic-unit, which is currently one piconero. The smallest fraction of Monero in the current monerod implementation is also known as the @atomic-unit, which is currently one piconero.