English Polish
property of a currency whereby two units can be substituted in place of one another Charakterystyka waluty, gdzie dwie jednostki mogą zostać zamienione jedna na drugą
["fungibility", "fungible"] ["fungibility", "fungible", "zamienialność", "zamienialności", "zamienialnością", "zamienną"]
The Basics Podstawy
Property of a currency whereby two units can be substituted in place of one another. Charakterystyka waluty, gdzie dwie jednostki mogą zostać zamienione jedna na drugą.
Fungibility means that two units of a currency can be mutually substituted and the substituted currency is equal to another unit of the same size. For example, two $10 bills can be exchanged and they are functionally identical to any other $10 bill in circulation (although $10 bills have unique ID numbers and are therefore not completely fungible). Gold is probably a closer example of true fungibility, where any 1 oz. of gold of the same grade is worth the same as another 1 oz. of gold. Monero is fungible due to the nature of the currency which provides no way to link transactions together nor trace the history of any particular XMR. 1 XMR is functionally identical to any other 1 XMR. Zamienialność oznacza, że dwie jednostki danej waluty mogą zostać zamienione jedna na drugą, a zamieniony pieniądz jest warty tyle samo, co inna jednostka tego samego rozmiaru, na przykład dwa banknoty o nominale 10 mogą być wzajemnie zamienione i pozostaną one funkcjonalnie identyczne z jakimkolwiek innym banknotem w obiegu o nominale 10, mimo że banknoty posiadają unikalne numery identyfikacyjne i dlatego nie są w zupełności zamienialne. Złoto jest prawdopodobnie lepszym przykładem prawdziwej zamienialności, ponieważ 1 uncja złota jest warta tyle samo, co inna 1 uncja o tej samej skali. Monero jest zamienialne dzięki swojej naturze, która uniemożliwia kojarzenie ze sobą transakcji ani śledzenie historii pojedynczej jednostki XMR. Jedno Monero jest funkcjonalnie identyczne z każdym innym jednym Monero.
Fungibility is an advantage Monero has over Bitcoin and almost every other cryptocurrency, due to the privacy inherent in the Monero @blockchain and the permanently traceable nature of the Bitcoin blockchain. With Bitcoin, any BTC can be tracked by anyone back to its creation @coinbase-transaction. Therefore, if a coin has been used for an illegal purpose in the past, this history will be contained in the @blockchain in perpetuity. This lack of fungibility means that certain businesses will be obligated to avoid accepting BTC that have been previously used for purposes which are illegal, or simply run afoul of their Terms of Service. Currently some large Bitcoin companies are blocking, suspending, or closing accounts that have received Bitcoin used in online gambling or other purposes deemed unsavory by said companies.
Zamienialność jest przewagą Monero nad Bitcoinem i prawie każdą inną kryptowalutą dzięki prywatności zawartej w @łańcuchu-bloków Monero oraz permanentnie wykrywalną naturą łańcucha bloków Bitcoina. Każdy Bitcoin może zostać przypisany przez kogokolwiek do swojej @transakcji-coinbase. Stąd, jeśli moneta została w przeszłości użyta do nielegalnych celów, jej historia będzie zawarta na zawsze w łańcuchu bloków. Oznacza to, że niektóre przedsiębiorstwa będą zmuszone do niezaakceptowania danego BTC z nielegalną przeszłością lub który wszedł w konflikt z ich Warunkami Korzystania z Usług. Obecnie kilka wielkich firm Bitcoin blokuje, zawiesza lub zamyka konta, które otrzymały monety użyte w celach hazardu on-line lub innych, uznanych przez nie za nieakceptowalne.
Monero has been built specifically to address the problem of traceability and non-fungibility inherent in other cryptocurrencies. By having completely private transactions Monero is truly fungible and there can be no blacklisting of certain XMR, while at the same time providing all the benefits of a secure, decentralized, permanent blockchain. Monero zostało skonstruowane specjalnie, aby odpowiedzieć na potrzebę rozwiązania problemu wykrywalności i niezamienialności, obecnych w innych kryptowalutach. Poprzez kompletnie prywatne transakcje, Monero jest w pełni zamienialne i żadna moneta nie może zostać wycofana z obiegu, równocześnie dostarczając wszystkich zalet bezpiecznego, zdecentralizowanego i permanentnego łańcucha bloków.