English Norwegian Bokmål
A host defined by you and resolved only by you En vert som er definert av deg og som kun kan oppløses av deg
["Locally-unique-host"] ["Locally-unique-host", "lokal unik vert"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A locally-unique host is a [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) defined by **you** and resolved only by you; similar to how a [hosts file](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) is implemented. Not to be confused with @canonically-unique-host. En lokal unik vert er en såkalt [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) som er definert av **deg** og kun oppløst av deg; på liknene måte hvordan en [vertsfil](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) implementeres. Den må ikke forveksles med en kanonisk unik vert.
In-depth information Inngående informasjon
You have the option to share your interpretation of how the host is resolved (e.g., `localhost` always resolves to `127.0.0.1`) but the resolution is not canonically enforced (e.g., someone else can map `localhost` to any arbitrary IP address). Du har muligheten til å dele din tolkning av hvordan verten blir oppløst (`localhost` oppløses for eksempel alltid til `127.0.0.1`), men resolusjonen fullbyrdes ikke kanonisk (noen andre kan for eksempel mappe `localhost` til en vilkårlig IP-adresse).
Hosts in a public subscription can be considered @canonically-unique-host's within the I2P network but, ultimately, you are free to re-define them as you wish. Verter i et offentlig abonnement kan betraktes som @kanonisk unike verter i @I2P-nettverket, men du står til syvende og sist fritt til å omdefinere dem slik du ønsker.
Notes Merknader
- Monero primarily uses @canonically-unique-host resolution while I2P only uses @locally-unique-host resolution. - Monero bruker i hovedsak @kanonisk unik vert-oppløsning, mens @I2P kun bruker @lokal unik vert-oppløsning.
- I2P's and @Kovri's assigned top-level domain is currently `.i2p` and @Kovri intends to only process/use the `.i2p` [top-level domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) - @I2P-er og @Kovrier som er tilordnet toppnivådomener er for tiden `.i2p`, og @Kovri har kun til hensikt å behandle/bruke `.i2p`-[toppnivådomenet](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain)