English Polish
Notes Adnotacje
Hosts in a public subscription can be considered @canonically-unique-host's within the I2P network but, ultimately, you are free to re-define them as you wish. Hosty w publicznej subskrypcji mogą być uważane za @zasadnicze-unikalne-hosty wewnątrz sieci I2P, jednak ostatecznie to od ciebie zależy, jak je zdefiniujesz.
A host defined by you and resolved only by you Host zdefiniowany i ustalony wyłącznie przez ciebie
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
["Locally-unique-host"] ["Locally-unique-host", "lokalnie-unikalny-host", "lokalnie-unikalnego-hosta", "lokalnie-unikalnym-hostem", "lokalnie-unikalnym-hoście", "lokalnym-unikalnym-hostem", "lokalnego-unikalnego-hosta"]
A locally-unique host is a [FQDN](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) defined by **you** and resolved only by you; similar to how a [hosts file](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)) is implemented. Not to be confused with @canonically-unique-host. Lokalnie unikalny host jest [Pełną, Jendoznaczną Nazwą Domenową](https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN) definiowaną przez **ciebie** i ustaloną wyłącznie przez ciebie, podobnie do tego, jak wdrażane są [pliki hosts](https://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_(file)). Nie należy go mylić z @zasadniczym-unikalnym-hostem.
- Monero primarily uses @canonically-unique-host resolution while I2P only uses @locally-unique-host resolution. - Monero używa przede wszystkim zasadniczych unikalnych hostów, podczas gdy I2P korzysta jedynie z lokalnie unikalnych hostów.
You have the option to share your interpretation of how the host is resolved (e.g., `localhost` always resolves to `127.0.0.1`) but the resolution is not canonically enforced (e.g., someone else can map `localhost` to any arbitrary IP address). Możesz podzielić się swoją interpretacją tego, jak ustalany jest host, np. `localhost` zawsze jest ustalony jako `127.0.0.1`, ale to ustalenie nie jest ogólnie egzekwowane (np. ktoś może przypisać `localhost` do dowolnego adresu IP).
The Basics Podstawy
- I2P's and @Kovri's assigned top-level domain is currently `.i2p` and @Kovri intends to only process/use the `.i2p` [top-level domain](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) - Przypisaną domeną najwyższego poziomu I2P jest obecnie `.i2p`, a Kovri zamierza używać jedynie [domeny najwyższego poziomu](https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain) `.i2p` .
In-depth information Szczegółowe informacje