English Norwegian Bokmål
the process of cryptographically computing a mathematical proof for a block, containing a number of transactions, which is then added to the blockchain Prosessen av å kryptografisk beregne et matematisk bevis for en blokk som inneholder en rekke transaksjoner, som deretter legges til blokkjeden
["mining", "miner", "miners"] ["mining", "miner", "miners", "utvinning", "utvinner", "utvinnere"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
The process of cryptographically computing a mathematical proof for a block, containing a number of transactions, which is then added to the blockchain. Prosessen av å kryptografisk beregne et matematisk bevis for en blokk som inneholder en rekke transaksjoner, som deretter legges til blokkjeden.
Mining is the distributed process of confirming transactions on the public ledger of all transactions, aka @blockchain. Monero nodes use the blockchain to distinguish legitimate transactions from attempts to re-spend coins that have already been spent elsewhere. Utvinning er den distribuerte prosessen av å bekrefte transaksjoner på den offentlige hovedboken som ikkeholder alle transaksjonene, altså @blokkjeden. Monero-noder bruker blokkjeden til å skille legitime transaksjoner fra forsøk på å bruke mynter om igjen som allerede har blitt brukt et annet sted.
Monero is powered strictly by Proof of Work. It employs a mining algorithm that has the potential to be efficiently tasked to billions of existing devices (any modern x86 CPU and many GPUs). Monero uses a variant of CryptoNight Proof of Work (PoW) algorithm, which is designed for use in ordinary CPUs and GPUs. Monero er utelukkende drevet av «Proof of Work» («bevis på arbeid»). Den bruker en utvinningsalgoritme som potensielt kan tilordnes milliarder av enheter (alle moderne x86-CPU-er og mange GPU-er). Monero bruker en variant av CryptoNight Proof of Work (PoW)-algoritmen, som er designet for å brukes i vanlige CPU-er og GPU-er.
The smart mining feature allows transparent CPU mining on the user's computer, far from the de facto centralization of mining farms and pool mining, pursuing Satoshi Nakamoto's original vision of a true P2P currency. Den smarte utvinningsfunksjonen tillater transparent CPU-utvinning på brukerens PC – fjernt unna den faktiske sentraliseringen av utvinningsgårder og pool-utvinning – og bestreber å følge Satoshi Nakamotos opprinnelige visjon om en ekte P2P-valuta.