English Norwegian Bokmål
a 13 or 25 word phrase used to backup a Monero account, available in a number of languages en ordfrase på 13 eller 25 ord som brukes til å sikkerhetskopiere en Monero-konto, tilgjengelig i en rekke språk
["mnemonic-seed", "mnemonic"] ["mnemonic-seed", "mnemonic", "mnemonisk frø", "mnemonisk"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A 13 or 25 word phrase used to backup a Monero account, available in a number of languages. This 25-word phrase (13 words in the case of MyMonero) has all the information needed to view and spend funds from a Monero @account. En ordfrase på 13 eller 25 ord som brukes til å sikkerhetskopiere en Monero-konto, tilgjengelig i en rekke språk. Denne frasen på 25 ord (13 ord ved MyMonero) inneholder all den nødvendig informasjonen til å se og bruke midler i en [email protected]
In-depth Information Inngående informasjon
In the official wallet, the mnemonic seed comprises 25 words with the last word being used as a checksum. Those words correspond to a 256-bit integer, which is the account's *private* @spend-key. The *private* @view-key is derived by hashing the private spend key with Keccak-256, producing a second 256-bit integer. The corresponding *public* keys are then derived from the private keys. I den offisielle lommeboken består det mnemoniske frøet av 25 ord, der det siste ordet brukes som en sjekksum. Disse ordene korresponderer til et 256-bits heltall, som er kontoens *private* @forbruksnøkkel. Den *private* @visningsnøkkelen utledes ved å hashe den private forbruksnøkkelen med Keccak-256, som produserer et ytterligere 256-bits heltall. De korresponderende *offentlige* nøklene utledes deretter av de private nøklene.
By storing the 25 word mnemonic key in a secure location, you have a backup of your private keys and hence all of your Moneroj. Sharing this 25 word key is the equivalent of allowing another person complete access to your funds. Ved å lagre det mnemoniske frøet på 25 ord på et trygt sted, har du en sikkerhetskopi av din private nøkkel og således alle Monerojene dine. Å dele denne nøkkelen på 25 ord er ensbetydende med å gi en annen person full tilgang til midlene dine.
It's not a good idea to store more than you want to lose in a "hot wallet" aka a wallet which is currently or has ever been connected to the internet or loaded onto any device that has or may in the future be connected to the internet or any untrusted source! Det er ikke en god idé å lagre mer enn du har råd til å tape i en «varm lommebok», med andre ord en lommebok som for øyeblikket er eller har vært koblet til internett eller er lastet opp på enheter som har eller i fremtiden kan kobles til internett eller en upålitelig kilde!
By creating a cold, or @paper-wallet you can safely store Moneroj. Ved å opprette en «kald» lommebok eller @papirlommebok, kan du lagre Moneroene dine på en trygg måte.