English Norwegian Bokmål
A device on the Internet running the Monero software, with a full copy of the Monero blockchain. It can be local or remote En enhet på internett som kjører Monero-programvare med en fullstendig kopi av Monero-blokkjeden. Den kan være lokal eller ekstern
["node", "nodes", "full-node", "full-nodes"] ["node", "nodes", "full-node", "full-nodes", "noder", "fullstendig node", "fullstendige noder"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
A device on the Internet running the Monero software, with a full copy of the Monero blockchain, actively assisting the Monero network. A node that is not running on your local machine is called @remote-node. Remote nodes can be private, if they are for personal use only, or open, if they are accessible by other people. En enhet på internett som kjører Monero-programvare med en fullstendig kopi av Monero-blokkjeden, som aktivt bistår blokkjeden. En node som ikke kjører på den lokale maskinen din, kalles en @ekstern node. Eksterne noder kan være private hvis de kun er for personlig bruk, eller åpne hvis de er tilgjengelige for andre personer.
More Information Mer informasjon
Nodes participate in the Monero network and secure @transactions by enforcing the rules of the network. Nodes download the entire @blockchain to know what transactions have taken place. Nodes assist the network by relaying transactions to other nodes on the network. Nodes may also choose to contribute to the Monero network by participating in crafting @blocks (this is called @mining). Noder deltar i Monero-nettverket og sikrer @transaksjoner ved å håndheve reglene til nettverket. Noder laster ned hele @blokkjeden for å vite hvilke transaksjoner som har funnet sted. Noder bistår nettverket ved å overbringe transaksjoner til andre noder på nettverket. Noder kan også velge å bidra til Monero-nettverket ved å danne @blokker (dette kalles @utvinning).
Mining is the process by which nodes create a block from the previously accepted block, transactions that are waiting to be processed in the transaction pool, and the @coinbase-transaction. When a node believes it has crafted a valid block it will transmit the completed block to other nodes on the network and those nodes signal agreement by working on the next block in the chain. Utvinning er prosessen der noder danner en blokk fra den forrige godkjente blokken, transaksjoner som venter på å behandles i transaksjonspoolen, og @coinbase-transaksjonen. Når en node tror at den har dannet en gyldig blokk, vil den sende den fullførte blokken til andre noder i nettverket, og disse nodene signaliserer enighet ved å jobbe på den neste blokken i kjeden.
The rules that nodes follow are built into the Monero software; When all nodes agree about the rules to follow this is called @consensus. Consensus is necessary for a cryptocurrency because it is how the blockchain is built; If nodes don't agree about which blocks are valid, for example people who have not updated their Monero software, those nodes that don't agree will no longer be able to participate in the Monero network. Reglene som nodene følger er bygget inn i Monero-programvaren. Når alle noder samtykker i reglene som skal følges, kalles det @konsensus. Konsensus er nødvendig for en kryptovaluta fordi det er hvordan blokkjeden er bygget opp; Dersom noder ikke er enige om hvilke blokker som er gyldige – for eksempel de som ikke har oppdatert Monero-programvaren sin – vil de nodene ikke kunne delta i Monero-nettverket.
The Monero Core Team plans for a network upgrade roughly every 6 months. At that time, if you are running a node it must be updated to the most recent version of the Monero software or it will no longer be able to participate in the network. Monero-kjerneteamet har som plan å gjennomføre en nettverksoppgradering omtrent hver 6. måned. Hvis du på det tidspunktet kjører en node, må den oppdateres til siste versjonen av Monero-programvaren, ellers vil den ikke lenger kunne delta i nettverket.
Other Resources Andre ressurser
<sub>1. *Fluffypony gives a great explanation of why mandatory network upgrades are good for Monero.* ([Monero Missives for the Week of 2016-06-20]({{ site.baseurl_root }}/2016/06/20/monero-missive-for-the-week-of-2016-06-20.html))</sub>
<sub>1. *Fluffypony gir en fin forklaring på hvorfor obligatoriske nettverksoppgraderinger er bra for Monero.* ([Monero Missives for the Week of 2016-06-20]({{ site.baseurl_root }}/2016/06/20/monero-missive-for-the-week-of-2016-06-20.html))</sub>