English Norwegian Bokmål
["OpenAlias"]
The Basics Det grunnleggende
More information can be found on the [OpenAlias website](https://openalias.org) Du kan finne mer informasjon på [OpenAlias-nettsiden](https://openalias.org)
a standard that allows you to use an email or domain syntax to pay someone instead of an address, eg. [email protected] or donate.getmonero.org En standard som lar deg bruke en e-post eller domenesyntaks istedenfor en adresse for å betale noen, f.eks. [email protected] eller donate.getmonero.org
A standard that allows you to use an email or domain syntax to pay someone instead of an address, eg. [email protected] or donate.getmonero.org. En standard som lar deg bruke en e-post eller domenesyntaks istedenfor en adresse for å betale noen, f.eks. [email protected] eller donate.getmonero.org.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Monero Core Team released a standard called OpenAlias which permits much more human-readable addresses and "squares" the Zooko's triangle. OpenAlias can be used for any cryptocurrency and is already implemented in Monero, Bitcoin (in latest Electrum versions) and HyperStake. Monero-kjerneteamet lanserte en standard, kalt OpenAlias, som tillater mer lettleste adresser, og gjør Zookos trekant «til en firkant». OpenAlias kan brukes for enhver kryptovaluta, og er allerede implementert i Monero, Bitcoin (i den seneste Electrum-versjonen) og HyperStake.
At its most basic, OpenAlias is a TXT DNS record on a FQDN (fully qualified domain name). By combining this with DNS-related technologies we have created an aliasing standard that is extensible for developers, intuitive and familiar for users, and can interoperate with both centralized and decentralized domain systems. OpenAlias er i bunn og grunn en TXT-DNS-oppføring på en FQDN (fullt kvalifisert domenenavn). Ved å kombinere dette med DNS-relaterte teknologier, har vi opprettet en alias-standard som er utvidbar for utviklere, intuitiv og kjent for brukere, og som kan kjøres sammen med både sentraliserte og desentraliserte domenesystemer.
OpenAlias seeks to provide a way to simplify aliasing amidst a rapidly shifting technology climate. Users are trying to cross the bridge to private and cryptographically secure infrastructure and systems, but many of them have just barely started remembering the email addresses of their friends and family. OpenAlias prøver å gi en måte å forenkle oppretting og bruk av aliser i et teknologiklima som stadig er i endring. Brukere prøver å krysse broen til private og kryptografisk sikre infrastrukturer og systemer, men mange av dem har såvidt begynte å huske e-postadressene til vennene og familien sin.
As part of the ongoing development of the Monero cryptocurrency project, we asked ourselves: how can we simplify payments for users unfamiliar with cryptocurrency? Monero stealth addresses are at least 95 characters long - memorizing them is not an option, and asking someone to send a payment to <95-character-string> is only going to lead to confusion.
Som del av den pågående utviklingen av Monero-kryptovalutaprosjektet, spurte vi oss selv: Hvordan kan vi forenkle betalinger for brukere som ikke er vant med krytovaluta? Moneros stealth-adresser har en lengde på minst 95 tegn – å huske dem er ikke er alternativ, og å spørre noen om å sende en betaling til en <95-character-string> vil bare føre til forvirring.