English Norwegian Bokmål
a way to hide the amount sent in a Monero transaction en måte å skjule beløpet som sendes i en Monero-transaksjon
For more information, please read the creator Shen Noether's paper [here](https://eprint.iacr.org/2015/1098). For mer informasjon, kan du lese dokumentet til oppretteren, Shen Noether, [her](https://eprint.iacr.org/2015/1098).
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
RingCT introduces an improved version of @ring-signatures called "A Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group signature", which allows for hidden amounts, origins and destinations of transactions with reasonable efficiency and verifiable, trustless coin generation. RingCT introduserer en forbedret versjon av @ring-signaturer som kalles «A Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group signature», som åpner for skjulte beløp, opprinnelser og destinasjoner til transaksjoner med rimelig, verifiserbar og pålitelig generering av mynter.
["ringCT", "ring-CT"] ["ringCT", "ring-CT"]
RingCT, short for Ring Confidential Transactions, is how transaction amounts are hidden in Monero. RingCT, kort for «Ring Confidential Transactions», er hvordan transaksjonsbeløp skjules i Monero.
Ring CT was implemented in block #1220516 in January 2017. After September 2017, this feature became mandatory for all transactions on the network. Ring CT ble implementert i blokk #1220516 i januar 2017. Denne funksjonen ble obligatorisk for alle transaksjonene på nettverket etter september 2017.
The Basics Det grunnleggende