English Norwegian Bokmål
a way to hide the amount sent in a Monero transaction en måte å skjule beløpet som sendes i en Monero-transaksjon
["ringCT", "ring-CT"] ["ringCT", "ring-CT"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
RingCT, short for Ring Confidential Transactions, is how transaction amounts are hidden in Monero. RingCT, kort for «Ring Confidential Transactions», er hvordan transaksjonsbeløp skjules i Monero.
Ring CT was implemented in block #1220516 in January 2017. After September 2017, this feature became mandatory for all transactions on the network. Ring CT ble implementert i blokk #1220516 i januar 2017. Denne funksjonen ble obligatorisk for alle transaksjonene på nettverket etter september 2017.
RingCT introduces an improved version of @ring-signatures called "A Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group signature", which allows for hidden amounts, origins and destinations of transactions with reasonable efficiency and verifiable, trustless coin generation. RingCT introduserer en forbedret versjon av @ring-signaturer som kalles «A Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group signature», som åpner for skjulte beløp, opprinnelser og destinasjoner til transaksjoner med rimelig, verifiserbar og pålitelig generering av mynter.
For more information, please read the creator Shen Noether's paper [here](https://eprint.iacr.org/2015/1098). For mer informasjon, kan du lese dokumentet til oppretteren, Shen Noether, [her](https://eprint.iacr.org/2015/1098).