English Polish
a way to hide the amount sent in a Monero transaction Sposób na ukrycie wartości Monero przesłanych w transakcji
["ringCT", "ring-CT"] ["ringCT", "ring-CT", "poufne-transakcje-pierścieniowe", "poufnym-transakcjom-pierścieniowym", "poufnymi-transakcjami-pierścieniowymi", "poufnych-transakcji-pierścieniowych"]
The Basics Podstawy
RingCT, short for Ring Confidential Transactions, is how transaction amounts are hidden in Monero. Poufne Transakcje Pierścieniowe (RingCT) jest sposobem na ukrycie wartości Monero przesyłanych w transakcjach.
Ring CT was implemented in block #1220516 in January 2017. After September 2017, this feature became mandatory for all transactions on the network. Poufne Transakcje Pierścieniowe zostały wdrożone w bloku #1220516 w styczniu 2017 roku. Od września 2017 roku sposób ten jest obowiązkowy dla wszystkich transakcji w sieci.
RingCT introduces an improved version of @ring-signatures called "A Multi-layered Linkable Spontaneous Anonymous Group signature", which allows for hidden amounts, origins and destinations of transactions with reasonable efficiency and verifiable, trustless coin generation. Poufne Transakcje Pierścieniowe są ulepszoną wersją @podpisu-pierścieniowego zwaną Wielowarstwowym, Łączonym, Spontanicznym, Anonimowym Podpisem Grupowym, który pozwala na ukrycie kwot, nadawcy oraz odbiorcy płatności z rozsądną wydajnością i weryfikowalnym, nieufalnym tworzeniem monet.
For more information, please read the creator Shen Noether's paper [here](https://eprint.iacr.org/2015/1098). Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj dokument twórcy, Shena Noethera, [tutaj](https://eprint.iacr.org/2015/1098).