English Norwegian Bokmål
a process of having a throttled miner mine when it otherwise does not cause drawbacks en prosess hvor man bruker en strupet utvinner til å utvinne når det ellers ikke er ulemper ved å gjøre dette
["smart-mining"] ["smart-mining", "smart-utvinning"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunnleggende
Smart mining is the process of having a throttled @miner mine when it otherwise does not cause drawbacks. Drawbacks include increases heat, slower machine, depleting battery, etc. The intent of smart mining is to increase network security by allowing as many people as possible to let the smart miner on all the time. For this to work, the miner must prove unobtrusive, or it will be turned off, depriving the Monero network from a little bit of security. As such, it is likely that a smart miner will mine slower than a normal miner on the same hardware. Smart-utvinning er en prosess hvor man bruker en strupet @utvinner til å utvinne når det ellers ikke er ulemper ved å gjøre dette. Ulempene omfatter varmeøkning, tregere maskiner, tappende batteri, osv. Hensikten med smart-utvinning er å øke nettverkssikkerheten ved å la så mange mennesker som mulig ha smart-utvinneren på til enhver tid. For at dette skal fungere, må utvinneren vise seg å være tilbakeholden og lite påtrengende i utvinningen, ellers vil den slås av, noe som vil frata Monero-nettverket litt sikkerhet. Derfor er det sannsynlig at en smart-utvinner utvinner saktere enn en normal utvinner som bruker samme maskinvare.
Smart mining is available in the official CLI and GUI wallet, which are available in the [downloads page]({{ site.baseurl_root }}/downloads/). Smart-utvinning er tilgjengelig i den offisielle CLI- og GUI-lommeboken, og er tilgjengelig på [nedlastingssiden]({{ site.baseurl_root }}/downloads/).
It is hoped that the relative slowness of a smart miner (especially on low-power machines) will be offset by the large amount of people running a miner for a possible "lottery win", and thus increase the Monero network security by a non trivial amount. The increased hash rate from many different sources helps keep the Monero network decentralized. Det er håp om at den relative tregheten til en smart-utvinner (spesielt på maskiner med lavere beregningskraft) oppveies av den store mengden med folk som kjører en utvinner for en mulig «lottogevinst», og dermed øker Moneros nettverkssikkerhet med en ikke-triviell mengde. Den økte hashraten fra mange forskjellige kilder bidrar til å holde Monero-nettverket desentralisert.