English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
In-depth Information Inngående informasjon
one of the two pairs of private and public cryptographic keys that each account has, with the *private* spend key used to spend any funds in the account Ett av to par med private og offentlige kryptografiske nøkler som hver konto har, med en *privat* forbruksnøkkel som brukes til å forbruke eventuelle midler på kontoen
One of the two pairs of private and public cryptographic keys that each account has, with the *private* spend key used to spend any funds in the account. Ett av to par med private og offentlige kryptografiske nøkler som hver konto har, med en *privat* forbruksnøkkel som brukes til å forbruke eventuelle midler på kontoen.
["spend-key", "spend-keys"] ["spend-key", "spend-keys", "forbruksnøkkel", "forbruksnøkler"]
The Basics Det grunnleggende
The *private* spend key is a 256-bit integer that is used to sign Monero transactions. With the current deterministic key derivation method of the official wallet, the private spend key is also an alternate representation of the @mnemonic-seed. It can be used to derive all other account keys. Den *private* forbruksnøkkelen er et 256-bits heltall som brukes til å signere Monero-transaksjoner. Med den nåværende deterministiske metoden til den offisielle lommebokens, er den private forbruksnøkkelen også en alternativ representasjon av det @mnemoniske frøet. Den kan brukes til å utlede alle andre kontonøklene.