English Norwegian Bokmål
a special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.
["unlock-time"] ["unlock-time", "opplåsningstid"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Det grunleggende
A special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender. En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.
Unlock time allows you to send a transaction to someone, such that they can not spend it until after a certain number of blocks, or until a certain time. Opplåsningstiden lar deg sende en transaksjon til noen slik at de ikke kan bruke midlene etter et visst antall blokker, eller frem til et visst tidspunkt.
Note that this works differently than Bitcoin's [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), in which the transaction is not valid until the given time. Merk at dette fungerer på en annen måte enn Bitcoins [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), der transaksjonen ikke er gyldig før den utvalgte tiden.