English Polish
a special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender Specjalny rodzaj transakcji, gdzie odbiorca może wydać otrzymane środki dopiero po dacie ustalonej przez nadawcę.
["unlock-time"] ["unlock-time", "czasem-na-odblokowanie"]
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
The Basics Podstawy
A special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender. Specjalny rodzaj transakcji, gdzie odbiorca może wydać otrzymane środki dopiero po dacie ustalonej przez nadawcę.
Unlock time allows you to send a transaction to someone, such that they can not spend it until after a certain number of blocks, or until a certain time. Unlock time umożliwia dokonanie płatności, z której środków odbiorca nie może użyć aż do upłynięcia pewnego czasu lub pewnej liczby bloków.
Note that this works differently than Bitcoin's [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime), in which the transaction is not valid until the given time. Zauważ, że działa on inaczej niż [nLockTime](https://en.bitcoin.it/wiki/NLockTime) Bitcoina, w którym transakcja nie jest ważna aż do ustalonego czasu.