English Polish
A wallet stores the information necessary to send and receive Monero Portfel przechowuje informacje niezbędne do wysyłania i otrzymywanie Monero
["wallet", "wallets"] ["wallet", "wallets", "portfel", "portfela"]
The Basics Podstawy
A Monero account, or wallet, stores the information necessary to send and receive Moneroj. In addition to sending and receiving, the Monero Wallet software keeps a private history of your transactions and allows you to cryptographically sign messages. It also includes Monero mining software and an address book. Konto Monero, lub inaczej portfel, przechowuje informacje niezbędne do wysyłania i otrzymywanie Monero. Poza wysyłaniem i otrzymywaniem, oprogramowanie portfela Monero utrzymuje w prywatności historię twoich transakcji i pozwala na kryptograficzne podpisywanie wiadomości. Zawiera on także program do wydobywania monet i książkę adresową.
The term "hot wallet" describes a Monero @account which is connected to the Internet. You can send funds easily but security is much lower than a cold wallet. Never store large amounts of cryptocurrency in a hot wallet! Pojęcie "gorący portfel" opisuje @konto Monero połączone z internetem. Możesz łatwo dokonywać z niego przelewów, ale poziom bezpieczeństwa jest znacznie niższy niż w zimnym portfelu. Nigdy nie przechowuj dużych ilości kryptowalut w gorącym portfelu!
A cold wallet is generated on a trusted device or computer via an @airgap. If the device is to be reused, the data storage should be securely overwritten. As soon as a cold wallet is connected to the Internet or its mnemonic phrase or @spend-key is entered on an Internet-connected device, it's no longer "cold" and should be considered "hot". Zimny portfel jest generowany na zaufanym urządzeniu lub komputerze za pomocą @airgap. Jeśli urządzenie będzie ponownie używane, zapisane dane powinny zostać bezpiecznie usunięte. Zaraz po podłączeniu zimnego portfela do internetu lub po wpisaniu kodu mnemonicznego lub @klucza-wydawania na urządzeniu podłączonym do internetu, portfel nie jest już zimny, a staje się gorący.
A Monero @paper-wallet can be generated by downloading the source code of https://moneroaddress.org/. Verify the signature of the code on a trusted airgapped device. Create the wallet and print or store it on the media of your choice. @Papierowy-portfel Monero może zostać założony poprzez ściągnięcie kodu źródłowego ze strony https://moneroaddress.org/. Zweryfikuj podpi kodu na zaufanym, odłączonym od sieci urządzeniu. Stwórz portfel i wydrukuj go lub zapisz na dowolnym nośniku.
Monero accounts and paper-wallets can be stored on any media - paper, USB drive, CD/DVD, or a hardware wallet device (Ledger available since June 2018). Konta Monero i papierowe portfele mogą być przechowywane na jakimkolwiek nośniku - dysku USB, płycie CD/DVD, sprzętowym urządzeniu portfelowym (niedostępne dla Monero zgodnie ze stanem na czerwiec 2017 roku) lub zapisane na kartce.