English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
With [Qubes](https://qubes-os.org) + [Whonix](https://whonix.org) you can have a Monero wallet that is without networking and running on a virtually isolated system from the Monero daemon which has all of its traffic forced over [Tor](https://torproject.org). Med [Qubes](https://qubes-os.org) + [Whonix](https://whonix.org) kan du ha en Monero-lommebok som er uten nettverking og som kjører på et virtuelt, isolert system fra Monero daemonen som har all sin trafikk tvunget over [Tor](https://torproject.org).
Qubes gives the flexibility to easily create separate VMs for different purposes. First you will create a Whonix workstation for the wallet with no networking. Next, another Whonix workstation for the @daemon which will use your Whonix gateway as it's NetVM. For communication between the wallet and daemon you can make use of Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/). Qubes gir fleksibiliteten til å enkelt opprette VM-er for ulike formål. Du må først opprette en Whonix-arbeidsstasjon for lommeboken uten nettverking. Deretter en annen Whonix-arbeidsstasjon for daemonen som bruker din Whonix-port i og med at den er NetVM. For kommunikasjon mellom lommebøkene og daemon, kan du bruke Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/).
This is safer than other approaches which route the wallets rpc over a Tor hidden service, or that use physical isolation but still have networking to connect to the daemon. In this way you don't need any network connection on the wallet, you preserve resources of the Tor network, and there is less latency. Dette er tryggere enn andre tilnærminger som ruter lommebokens rpc over en skjult Tor-service, eller en som bruker fysisk isolasjon men som fremdeles trenger nettverking for å koble seg til daemonen. På denne måten trenger du ikke en nettverksforbindelse til lommeboken. Du bevarer ressursene til Tor-nettverket, og det er også mindre latens.
## 1. [Create Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install): ## 1. [Opprett Whonix AppVM-er](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
+ Using a Whonix workstation template, create two workstations as follows: + Opprett følgende to arbeidsstasjoner ved å bruke en Whonix-arbeidsstasjonmal:
The first workstation will be used for your wallet, it will referred to as `monero-wallet-ws`. You will have `NetVM` set to `none`. Den første arbeidsstasjonen vil brukes for lommeboken din, og vil refereres til som `monero-wallet-ws`. Du må sette din `NetVM` til `none`.
The second workstation will be for the `monerod` daemon, it will be referred to as `monerod-ws`. You will have `NetVM` set to the Whonix gateway `sys-whonix`. Before moving on, make sure this workstation has enough private storage. You can estimate how much space you need by checking the size of the [raw blockchain]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Keep in mind that the blockchain will take up more space with time. Den andre arbeidsstasjonen vil være for `monerod`-daemonen, og vil refereres til som `monerod-ws`. Din `NetVM` må være satt til Whonix-porten `sys-whonix`. Før du går videre må du sørge for at denne arbeidsstasjonen har nok privat lagringsplass. Du kan anslå hvor mye lagringsplass du trenger ved å sjekke størrelsen på den [rå blokkjeden]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Husk at blokkjeden over tid vil bruke oppta lagringsplass.
## 2. In the AppVM `monerod-ws`: ## 2. I AppVM-en `monerod-ws`:
+ Create a `systemd` file. + Opprett en `systemd`-fil.
``` [email protected]:~$ sudo nano /home/user/monerod.service ``` ``` [email protected]:~$ sudo nano /home/user/monerod.service ```
Paste the following contents: Lim inn følgende innhold:
``` [Unit] Description=Monero Full Node After=network.target ``` [Unit] Description=Monero Full Node After=network.target
[Service] User=user Group=user [Service] User=user Group=user
Type=forking PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid Type=forking PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
Restart=always PrivateTmp=true Restart=always PrivateTmp=true
[Install] WantedBy=multi-user.target ``` [Install] WantedBy=multi-user.target ```
+ Make `monerod` daemon run on startup by editing the file `/rw/config/rc.local`. + Få `monerod` daemon til å kjøre på oppstart ved å redigere filen `/rw/config/rc.local`.
``` [email protected]:~$ sudo nano /rw/config/rc.local ``` ``` [email protected]:~$ sudo nano /rw/config/rc.local ```