English Norwegian Bokmål
## 1. [Create Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install): ## 1. [Opprett Whonix AppVM-er](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
## 2. In the AppVM `monerod-ws`: ## 2. I AppVM-en `monerod-ws`:
## 3. In the AppVM `monero-wallet-ws`: ## 3. I AppVM-en `monero-wallet-ws`:
## 4. In `dom0`: ## 4. I `dom0`:
Add the following line: Legg til følgende linje:
Add the following line to the bottom: Legg til følgende linje nederst:
Add these lines to the bottom: Legg til disse linjene nederst:
Add this line: Legg til denne linjen:
+ Create a `systemd` file. + Opprett en `systemd`-fil.
+ Create rpc action file. + Opprett en rpc-handlingsfil.
+ Create the file `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`: + Opprett filen `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`:
+ Edit the file `/rw/config/rc.local`. + Rediger filen `/rw/config/rc.local`.
Make file executable. Gjør filen kjørbar.
+ Make `monerod` daemon run on startup by editing the file `/rw/config/rc.local`. + Få `monerod` daemon til å kjøre på oppstart ved å redigere filen `/rw/config/rc.local`.
Paste the following contents: Lim inn følgende innhold:
Qubes gives the flexibility to easily create separate VMs for different purposes. First you will create a Whonix workstation for the wallet with no networking. Next, another Whonix workstation for the @daemon which will use your Whonix gateway as it's NetVM. For communication between the wallet and daemon you can make use of Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/). Qubes gir fleksibiliteten til å enkelt opprette VM-er for ulike formål. Du må først opprette en Whonix-arbeidsstasjon for lommeboken uten nettverking. Deretter en annen Whonix-arbeidsstasjon for daemonen som bruker din Whonix-port i og med at den er NetVM. For kommunikasjon mellom lommebøkene og daemon, kan du bruke Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/).
+ Shutdown `monerod-ws`. + Skru av `monerod-ws`.
+ Shutdown `monero-wallet-ws`. + Slå av `monero-wallet-ws`.
The first workstation will be used for your wallet, it will referred to as `monero-wallet-ws`. You will have `NetVM` set to `none`. Den første arbeidsstasjonen vil brukes for lommeboken din, og vil refereres til som `monero-wallet-ws`. Du må sette din `NetVM` til `none`.
The second workstation will be for the `monerod` daemon, it will be referred to as `monerod-ws`. You will have `NetVM` set to the Whonix gateway `sys-whonix`. Before moving on, make sure this workstation has enough private storage. You can estimate how much space you need by checking the size of the [raw blockchain]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Keep in mind that the blockchain will take up more space with time. Den andre arbeidsstasjonen vil være for `monerod`-daemonen, og vil refereres til som `monerod-ws`. Din `NetVM` må være satt til Whonix-porten `sys-whonix`. Før du går videre må du sørge for at denne arbeidsstasjonen har nok privat lagringsplass. Du kan anslå hvor mye lagringsplass du trenger ved å sjekke størrelsen på den [rå blokkjeden]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Husk at blokkjeden over tid vil bruke oppta lagringsplass.