English Norwegian Bokmål
Add these lines to the bottom: Legg til disse linjene nederst:
``` cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/ systemctl start monerod.service ``` ``` cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/ systemctl start monerod.service ```
Make file executable. Gjør filen kjørbar.
``` [email protected]:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local ``` ``` [email protected]:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local ```
+ Create rpc action file. + Opprett en rpc-handlingsfil.
``` [email protected]:~$ sudo mkdir /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc [email protected]:~$ sudo nano /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc/user.monerod ``` ``` [email protected]:~$ sudo mkdir /rw/usrlocal/etc/qubesp-rpc [email protected]:~$ sudo nano /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc/user.monerod ```
Add this line: Legg til denne linjen:
``` socat STDIO TCP:localhost:18081 ``` ``` socat STDIO TCP:localhost:18081 ```
+ Shutdown `monerod-ws`. + Skru av `monerod-ws`.
## 3. In the AppVM `monero-wallet-ws`: ## 3. I AppVM-en `monero-wallet-ws`:
+ Edit the file `/rw/config/rc.local`. + Rediger filen `/rw/config/rc.local`.
Add the following line to the bottom: Legg til følgende linje nederst:
``` socat TCP-LISTEN:18081,fork,bind=127.0.0.1 EXEC:"qrexec-client-vm monerod-ws user.monerod" ``` ``` socat TCP-LISTEN:18081,fork,bind=127.0.0.1 EXEC:"qrexec-client-vm monerod-ws user.monerod" ```
+ Shutdown `monero-wallet-ws`. + Slå av `monero-wallet-ws`.
## 4. In `dom0`: ## 4. I `dom0`:
+ Create the file `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`: + Opprett filen `/etc/qubes-rpc/policy/user.monerod`:
``` [[email protected] ~]$ sudo nano /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod ``` ``` [[email protected] ~]$ sudo nano /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod ```
Add the following line: Legg til følgende linje:
``` monero-wallet-ws monerod-ws allow ``` ``` monero-wallet-ws monerod-ws allow ```