English Norwegian Bokmål
## 1. [Create Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install): ## 1. [Opprett Whonix AppVM-er](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
## 2. In the AppVM `monerod-ws`: ## 2. I AppVM-en `monerod-ws`:
## 3. In the AppVM `monero-wallet-ws`: ## 3. I AppVM-en `monero-wallet-ws`:
## 4. In `dom0`: ## 4. I `dom0`:
``` cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/ systemctl start monerod.service ``` ``` cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/ systemctl start monerod.service ```
The second workstation will be for the `monerod` daemon, it will be referred to as `monerod-ws`. You will have `NetVM` set to the Whonix gateway `sys-whonix`. Before moving on, make sure this workstation has enough private storage. You can estimate how much space you need by checking the size of the [raw blockchain]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Keep in mind that the blockchain will take up more space with time. Den andre arbeidsstasjonen vil være for `monerod`-daemonen, og vil refereres til som `monerod-ws`. Din `NetVM` må være satt til Whonix-porten `sys-whonix`. Før du går videre må du sørge for at denne arbeidsstasjonen har nok privat lagringsplass. Du kan anslå hvor mye lagringsplass du trenger ved å sjekke størrelsen på den [rå blokkjeden]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Husk at blokkjeden over tid vil bruke oppta lagringsplass.
The first workstation will be used for your wallet, it will referred to as `monero-wallet-ws`. You will have `NetVM` set to `none`. Den første arbeidsstasjonen vil brukes for lommeboken din, og vil refereres til som `monero-wallet-ws`. Du må sette din `NetVM` til `none`.
This is safer than other approaches which route the wallets rpc over a Tor hidden service, or that use physical isolation but still have networking to connect to the daemon. In this way you don't need any network connection on the wallet, you preserve resources of the Tor network, and there is less latency. Dette er tryggere enn andre tilnærminger som ruter lommebokens rpc over en skjult Tor-service, eller en som bruker fysisk isolasjon men som fremdeles trenger nettverking for å koble seg til daemonen. På denne måten trenger du ikke en nettverksforbindelse til lommeboken. Du bevarer ressursene til Tor-nettverket, og det er også mindre latens.
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
+ Make `monerod` daemon run on startup by editing the file `/rw/config/rc.local`. + Få `monerod` daemon til å kjøre på oppstart ved å redigere filen `/rw/config/rc.local`.
Make file executable. Gjør filen kjørbar.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
[Install] WantedBy=multi-user.target ``` [Install] WantedBy=multi-user.target ```
Add this line: Legg til denne linjen:
Add these lines to the bottom: Legg til disse linjene nederst:
Add the following line: Legg til følgende linje:
Add the following line to the bottom: Legg til følgende linje nederst:
Paste the following contents: Lim inn følgende innhold:
With [Qubes](https://qubes-os.org) + [Whonix](https://whonix.org) you can have a Monero wallet that is without networking and running on a virtually isolated system from the Monero daemon which has all of its traffic forced over [Tor](https://torproject.org). Med [Qubes](https://qubes-os.org) + [Whonix](https://whonix.org) kan du ha en Monero-lommebok som er uten nettverking og som kjører på et virtuelt, isolert system fra Monero daemonen som har all sin trafikk tvunget over [Tor](https://torproject.org).
``` monero-wallet-ws monerod-ws allow ``` ``` monero-wallet-ws monerod-ws allow ```