English Polish
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %}
With [Qubes](https://qubes-os.org) + [Whonix](https://whonix.org) you can have a Monero wallet that is without networking and running on a virtually isolated system from the Monero daemon which has all of its traffic forced over [Tor](https://torproject.org). Z [Qubes](https://qubes-os.org) + [Whonix](https://whonix.org) możesz mieć portfel Monero, który jest odłączony od sieci i działa na wirtualnie izolowanym systemie gdzie cały ruch jest wymuszany przez [Tor](https://torproject.org).
Qubes gives the flexibility to easily create separate VMs for different purposes. First you will create a Whonix workstation for the wallet with no networking. Next, another Whonix workstation for the @daemon which will use your Whonix gateway as it's NetVM. For communication between the wallet and daemon you can make use of Qubes [qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/). Qubes daje możliwość łatwego tworzenia oddzielnych maszyn wirtualnych dla różnych celów. Najpierw musisz stworzyć stację roboczą Whonix dla portfela bez dostępu do sieci. Następnie, kolejną stację roboczą dla @daemon, który użyje bramki Whonix-a jako NetVM. Do komunikacji między portfelem, a daemon możesz użyć Qubes[qrexec](https://www.qubes-os.org/doc/qrexec3/).
This is safer than other approaches which route the wallets rpc over a Tor hidden service, or that use physical isolation but still have networking to connect to the daemon. In this way you don't need any network connection on the wallet, you preserve resources of the Tor network, and there is less latency. Jest to bezpieczniejsze niż inne sposoby, które kierują rpc portfela przez ukrytą usługę Tor, lub które używają fizycznej izolacji, ale nadal są podłączone do sieci. W ten sposób nie potrzebujesz żadnego połączenia z siecią, zachowujesz dostęp do Tor-a i masz mniejsze opóźnienia.
## 1. [Create Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install): ## 1. [Utwórz Whonix AppVMs](https://www.whonix.org/wiki/Qubes/Install):
+ Using a Whonix workstation template, create two workstations as follows: + Używając szablonu stacji roboczej Whonix, utwórz dwie stacje robocze w następujący sposób:
The first workstation will be used for your wallet, it will referred to as `monero-wallet-ws`. You will have `NetVM` set to `none`. Pierwsza stacja robocza będzie używana dla Twojego portfela, będzie ona określana jako `monero-wallet-ws`. Będziesz miał `NetVM` ustawiony na `none`.
The second workstation will be for the `monerod` daemon, it will be referred to as `monerod-ws`. You will have `NetVM` set to the Whonix gateway `sys-whonix`. Before moving on, make sure this workstation has enough private storage. You can estimate how much space you need by checking the size of the [raw blockchain]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Keep in mind that the blockchain will take up more space with time. Druga stacja robocza będzie przeznaczona dla demona `monerod`, będzie ona określana jako `monerod-ws`. Będziesz miał `NetVM` ustawiony na bramę Whonixa `sys-whonix`. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że ta stacja robocza ma wystarczającą ilość prywatnej pamięci masowej. Możesz oszacować, ile miejsca potrzebujesz, sprawdzając rozmiar [surowego blockchaina]({{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain). Należy pamiętać, że blockchain z czasem będzie zajmował coraz więcej miejsca.
## 2. In the AppVM `monerod-ws`: ## 2. W AppVM `monerod-ws`:
+ Create a `systemd` file. + Utwórz plik `systemd`.
``` [email protected]:~$ sudo nano /home/user/monerod.service ``` ``` [email protected]:~$ sudo nano /home/user/monerod.service ```
Paste the following contents: Wklej następującą treść:
``` [Unit] Description=Monero Full Node After=network.target ``` [Unit] Description=Monero Full Node After=network.target
[Service] User=user Group=user [Service] User=user Group=user
Type=forking PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid Type=forking PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
--no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
--log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1
Restart=always PrivateTmp=true Restart=always PrivateTmp=true
[Install] WantedBy=multi-user.target ``` [Zainstaluj] WantedBy=multi-user.target ```
+ Make `monerod` daemon run on startup by editing the file `/rw/config/rc.local`. + Spraw aby demon `monerod` był uruchamiany przy starcie przez edycję pliku `/rw/config/rc.local`.
``` [email protected]:~$ sudo nano /rw/config/rc.local ``` ``` [email protected]:~$ sudo nano /rw/config/rc.local ```