English Norwegian Bokmål
Sometimes, your funds will become stuck - you will have some locked funds that never become unlocked. This is how you fix it. Av og til vil midlene dine bli «sittende fast» – du vil ha noen låste midler som aldri blir ulåst. Slik kan du fikse det:
- Load your wallet in monero-wallet-cli. - Last inn lommeboken din i monero-wallet-cli.
- Type - Tast inn
into the command prompt. Write down your 25 word seed, if you haven't already. This is the best way to make sure you don't lose access to your funds. i ledeteksten. Skriv ned frøet ditt på 25 ord dersom du ikke allerede har gjort det. Dette er den beste måten å sørge for at du ikke mister tilgang til midlene dine på.
- Close monero-wallet-cli by typing - Lukk monero-wallet-cli ved å taste inn
- Backup all of your wallet related files. These include: - Sikkerhetskopier alle de lommebokrelaterte filene dine. Disse inkluderer:
> yourwalletname.bin > yourwalletname.bin.keys > yourwalletname.bin.address.txt > dinlommebok.bin > dinlommebok.bin.keys > dinlommebok.bin.address.txt
This can be done by copying the files to a new folder. Dette kan gjøres ved å kopiere filene til en ny mappe.
Sometimes, when creating your wallet, you might have named it something without the .bin part. In that case, the wallet file will be called yourwalletname without the .bin at the end. Av og til, når du oppretter lommeboken din, må du gi den et navn uten .bin-delen. I dette tilfellet vil lommebokfilen kalles for dinlommebok uten .bin på slutten.
- Delete yourwallet.bin - Slett dinlommebok.bin
- Load monero-wallet-cli, type in the name of the wallet you just deleted - Last inn monero-wallet-cli, og tast inn navnet på lommeboken du nettopp slettet.
- Enter password. The wallet will now refresh and hopefully your locked funds will now become unlocked. - Skriv inn passordet. Lommeboken vil nå oppdateres, og forhåpentligvis vil de låste midlene dine nå bli ulåst.