English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
### Purpose and Warning ### Hensikt og advarsel
Most people don't need this. To use Monero, just start the software and it will synchronize itself with the peer-to-peer network. Normally, this is much faster than downloading and importing the blockchain as detailed in this guide. This is because you'll be downloading from many peers instead of just a single server, and the Monero @daemon will verify each block as it's received, instead of verifying separately after downloading. De fleste trenger ikke dette. For å bruke Monero, kan du bare starte programvaren, så vil den synkroniseres med seg selv med p2p-nettverket. Dette går normalt mye raskere enn å laste ned og importere blokkjeden, som beskrevet i denne guiden. Dette er fordi du må laste ned fra mange noder i stedet for en enkel server, og Monero @daemonen vil verifisere hver blokk mens den mottas istedenfor å verifisere den separat etter nedlasting.
This option is mostly useful for development, or possibly if some unusual problem is preventing you from syncing the normal way. Dette valget er mest nyttig for utviklere, eller muligens dersom et uvanlig problem hindrer deg fra å synkronisere på en normal måte.
**Never** use the dangerous unverified import option, it is strictly for experts only. Especially, don't use it with any blockchain you download from the Internet, including the official site. It is only safe to use if a) you are importing a file that you exported locally, yourself *and* b) you are absolutely sure it was already fully and properly verified before exporting.
**Aldri** bruk uverifiserte importeringsvalg da dette kun er for eksperter. Du bør spesielt ikke bruke det med en blokkjede du laster ned fra internett, inkludert den offisielle nettsiden. Det er kun trygt å bruke dersom du a) importerer en fil som du eksporterer lokalt på egenhånd *og* b) er helt sikker på at den allerede var fullt og skikkelig verifisert før den ble eksportert.
### Step 1 ### Trinn 1
Download the Current bootstrap from https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; you can skip this step if you are importing the blockchain from another source. Last ned det gjeldende oppstartsprogrammet fra https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; du kan hoppe over dette trinnet hvis du importerer blokkjeden fra en annen kilde.
### Step 2 ### Trinn 2
Find the path where the Monero software is installed. For example mine is: Finn stien som Monero-programvaren er installert på. Min er for eksempel:
`D:\monero-gui-0.10.3.1` `D:\monero-gui-0.10.3.1`
Your path may be different depending on where you decided to install the Monero software, and what version of the software you have. Stien din kan være en annen, avhengig av hvor du bestemte deg for å installere Monero-programvaren og hvilken versjon av programvaren du har.
### Step 3 ### Trinn 3
Find the path of your downloaded blockchain for example mine was: Finn stien til den nedlastede blokkjede. Min var for eksempel:
`C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw` `C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
Yours might be different depending on where you chose to save the downloaded blockchain. Din er kanskje en annen, avhengig av hvor du valgte å lagre blokkjeden.
### Step 4 ### Trinn 4
Open a Command Prompt window. You can do this by pressing the Windows key + R, and then typing in the popup box `CMD` and pressing Enter. Åpne kommandolinjevinduet. Du kan gjøre dette ved å holde inne Windows-tasten + R, deretter taste inn `CMD` i popupboksen, og deretter trykke på Enter.
### Step 5 ### Trinn 5
Now you need to navigate using the CMD window to the path of your Monero software. You can do this by typing: Du må nå navigere ved å bruke CMD-vinduet til stien som Monero-programvaren din befinner seg i. Du kan gjøre dette ved å taste inn:
`cd C:\YOUR\MONERO\PATH\HERE` `cd C:\YOUR\MONERO\PATH\HERE`