English Polish
It should look something like: Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1` `cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
If your Monero software is on another drive you can use `DriveLetter:` for example if your Monero software was on your D drive then before using the cd command you would do `D:` Jeśli Twoje oprogramowanie Monero jest na innym dysku możesz użyć `LiteraDysku:` na przykład jeśli Twoje oprogramowanie Monero było na dysku D to przed użyciem komendy `cd` napisałbyś `D:`.
### Step 6 ### Krok 6
Now type in your command prompt window: Teraz wpisz w oknie wiersza poleceń:
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE` `monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\DO\BLOCKCHAIN`
For example I would type : Na przykład ja wpisałbym:
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw` `monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
### Step 7 ### Krok 7
After the the blockchain has finished syncing up you can open your Monero wallet normally. Your downloaded blockchain.raw can be deleted. Po zakończeniu synchronizacji blockchain możesz normalnie otworzyć swój portfel Monero. Pobrany blockchain.raw może zostać usunięty.