English Polish
After the the blockchain has finished syncing up you can open your Monero wallet normally. Your downloaded blockchain.raw can be deleted. Po zakończeniu synchronizacji blockchain możesz normalnie otworzyć swój portfel Monero. Pobrany blockchain.raw może zostać usunięty.
`cd C:\YOUR\MONERO\PATH\HERE` `cd C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\MONERO`
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1` `cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
`C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw` `C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
`D:\monero-gui-0.10.3.1` `D:\monero-gui-0.10.3.1`
Download the Current bootstrap from https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; you can skip this step if you are importing the blockchain from another source. Pobierz aktualny bootstrap z https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; możesz pominąć ten krok, jeśli importujesz blockchain z innego źródła.
Find the path of your downloaded blockchain for example mine was: Znajdź ścieżkę do swojego pobranego blockchaina, na przykład moją była:
Find the path where the Monero software is installed. For example mine is: Znajdź ścieżkę, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie Monero. Na przykład moja to:
For example I would type : Na przykład ja wpisałbym:
If your Monero software is on another drive you can use `DriveLetter:` for example if your Monero software was on your D drive then before using the cd command you would do `D:` Jeśli Twoje oprogramowanie Monero jest na innym dysku możesz użyć `LiteraDysku:` na przykład jeśli Twoje oprogramowanie Monero było na dysku D to przed użyciem komendy `cd` napisałbyś `D:`.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %}
It should look something like: Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw` `monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE` `monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\DO\BLOCKCHAIN`
Most people don't need this. To use Monero, just start the software and it will synchronize itself with the peer-to-peer network. Normally, this is much faster than downloading and importing the blockchain as detailed in this guide. This is because you'll be downloading from many peers instead of just a single server, and the Monero @daemon will verify each block as it's received, instead of verifying separately after downloading. Większość ludzi tego nie potrzebuje. Aby korzystać z Monero, wystarczy uruchomić oprogramowanie, a ono samo zsynchronizuje się z siecią peer-to-peer. Zazwyczaj jest to znacznie szybsze niż pobieranie i importowanie blockchaina, jak wyszczególniono w tym przewodniku. Dzieje się tak dlatego, że będziesz pobierać z wielu serwerów peer-to-peer zamiast z jednego, a Monero @daemon zweryfikuje każdy blok w momencie jego otrzymania, zamiast weryfikować go osobno po pobraniu.
**Never** use the dangerous unverified import option, it is strictly for experts only. Especially, don't use it with any blockchain you download from the Internet, including the official site. It is only safe to use if a) you are importing a file that you exported locally, yourself *and* b) you are absolutely sure it was already fully and properly verified before exporting.
**Nigdy** nie używaj niebezpiecznej opcji niezweryfikowanego importu, jest ona przeznaczona wyłącznie dla ekspertów. W szczególności nie używaj jej z żadnym blockchainem, który pobierasz z Internetu, w tym z oficjalnej strony. Jest ona bezpieczna tylko wtedy, gdy a) importujesz plik, który sam wyeksportowałeś lokalnie *i* b) jesteś absolutnie pewien, że został on już w pełni i prawidłowo zweryfikowany przed eksportem.
Now type in your command prompt window: Teraz wpisz w oknie wiersza poleceń:
Now you need to navigate using the CMD window to the path of your Monero software. You can do this by typing: Teraz musisz wejść za pomocą okna CMD do miejsca gdzie znajduję się zainstalowane oprogramowanie Monero. Możesz to zrobić wpisując:
Open a Command Prompt window. You can do this by pressing the Windows key + R, and then typing in the popup box `CMD` and pressing Enter. Otwórz okno Wiersza Poleceń. Możesz to zrobić naciskając klawisz Windows + R, a następnie wpisując w oknie, które wyskoczy - `CMD` i nacisnąć Enter.
### Purpose and Warning ### Cel i Ostrzeżenie