English Polish
`cd C:\YOUR\MONERO\PATH\HERE` `cd C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\MONERO`
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1` `cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
### Purpose and Warning ### Cel i Ostrzeżenie
`C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw` `C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
`D:\monero-gui-0.10.3.1` `D:\monero-gui-0.10.3.1`
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %}
If your Monero software is on another drive you can use `DriveLetter:` for example if your Monero software was on your D drive then before using the cd command you would do `D:` Jeśli Twoje oprogramowanie Monero jest na innym dysku możesz użyć `LiteraDysku:` na przykład jeśli Twoje oprogramowanie Monero było na dysku D to przed użyciem komendy `cd` napisałbyś `D:`.
### Step 1 ### Krok 1
### Step 2 ### Krok 2
### Step 3 ### Krok 3
### Step 4 ### Krok 4
### Step 5 ### Krok 5
### Step 6 ### Krok 6
### Step 7 ### Krok 7
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE` `monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\DO\BLOCKCHAIN`
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw` `monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
For example I would type : Na przykład ja wpisałbym:
**Never** use the dangerous unverified import option, it is strictly for experts only. Especially, don't use it with any blockchain you download from the Internet, including the official site. It is only safe to use if a) you are importing a file that you exported locally, yourself *and* b) you are absolutely sure it was already fully and properly verified before exporting.
**Nigdy** nie używaj niebezpiecznej opcji niezweryfikowanego importu, jest ona przeznaczona wyłącznie dla ekspertów. W szczególności nie używaj jej z żadnym blockchainem, który pobierasz z Internetu, w tym z oficjalnej strony. Jest ona bezpieczna tylko wtedy, gdy a) importujesz plik, który sam wyeksportowałeś lokalnie *i* b) jesteś absolutnie pewien, że został on już w pełni i prawidłowo zweryfikowany przed eksportem.
Open a Command Prompt window. You can do this by pressing the Windows key + R, and then typing in the popup box `CMD` and pressing Enter. Otwórz okno Wiersza Poleceń. Możesz to zrobić naciskając klawisz Windows + R, a następnie wpisując w oknie, które wyskoczy - `CMD` i nacisnąć Enter.
Download the Current bootstrap from https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; you can skip this step if you are importing the blockchain from another source. Pobierz aktualny bootstrap z https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; możesz pominąć ten krok, jeśli importujesz blockchain z innego źródła.