English Polish
`cd C:\YOUR\MONERO\PATH\HERE` `cd C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\MONERO`
### Purpose and Warning ### Cel i Ostrzeżenie
If your Monero software is on another drive you can use `DriveLetter:` for example if your Monero software was on your D drive then before using the cd command you would do `D:` Jeśli Twoje oprogramowanie Monero jest na innym dysku możesz użyć `LiteraDysku:` na przykład jeśli Twoje oprogramowanie Monero było na dysku D to przed użyciem komendy cd użyjesz `D:`
### Step 1 ### Krok 1
### Step 2 ### Krok 2
### Step 3 ### Krok 3
### Step 4 ### Krok 4
### Step 5 ### Krok 5
### Step 6 ### Krok 6
### Step 7 ### Krok 7
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE` `monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKA\DO\BLOCKCHAIN`
For example I would type : Na przykład ja wpisałbym:
**Never** use the dangerous unverified import option, it is strictly for experts only. Especially, don't use it with any blockchain you download from the Internet, including the official site. It is only safe to use if a) you are importing a file that you exported locally, yourself *and* b) you are absolutely sure it was already fully and properly verified before exporting.
**Nigdy** nie używaj niebezpiecznej opcji niezweryfikowanego importu, jest ona przeznaczona wyłącznie dla ekspertów. W szczególności nie używaj jej z żadnym blockchainem, który pobierasz z Internetu, w tym z oficjalnej strony. Jest ona bezpieczna tylko wtedy, gdy a) importujesz plik, który sam wyeksportowałeś lokalnie *i* b) jesteś absolutnie pewien, że został on już w pełni i prawidłowo zweryfikowany przed eksportem.
Open a Command Prompt window. You can do this by pressing the Windows key + R, and then typing in the popup box `CMD` and pressing Enter. Otwórz okno Wiersza Poleceń. Możesz to zrobić naciskając klawisz Windows + R, a następnie wpisując w oknie, które wyskoczy - `CMD` i nacisnąć Enter.
Download the Current bootstrap from https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; you can skip this step if you are importing the blockchain from another source. Pobierz aktualny bootstrap z https://downloads.getmonero.org/blockchain.raw; możesz pominąć ten krok, jeśli importujesz blockchain z innego źródła.
It should look something like: Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
After the the blockchain has finished syncing up you can open your Monero wallet normally. Your downloaded blockchain.raw can be deleted. Po zakończeniu synchronizacji blockchain możesz normalnie otworzyć swój portfel Monero. Pobrany blockchain.raw może zostać usunięty.
This option is mostly useful for development, or possibly if some unusual problem is preventing you from syncing the normal way. Ta opcja jest przydatna głównie podczas programowania, lub jeśli jakiś nietypowy problem uniemożliwia synchronizację w normalny sposób.
Now you need to navigate using the CMD window to the path of your Monero software. You can do this by typing: Teraz musisz wejść za pomocą okna CMD do miejsca gdzie znajduję się zainstalowane oprogramowanie Monero. Możesz to zrobić wpisując:
Now type in your command prompt window: Teraz wpisz w oknie wiersza poleceń: