English Norwegian Bokmål
[Windows](#windows) [Windows](#windows)
### Windows ### Windows
We first have to ensure that we're sufficiently prepared. This entails the following: Vi må først sørge for at vi er tilstrekkelig forberedt. Dette innebærer følgende:
- We'd strongly advise to test the full process first. That is, send a small amount to the wallet and subsequently restore it (using aforementioned guide) to verify that you can recover the wallet. Note that, upon recreating / restoring the wallet, you ought to append the `--restore-height` flag (with a block height before the height of your first transaction to the wallet) to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). More information about the restore height and how to approximate it can be found [here](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height). - Vi anbefaler på det sterkeste å først teste ut prosessen – med andre ord å først sende et lite beløp til lommeboken og deretter gjenopprette den (ved å bruke den ovennevnte veiledningen) for å bekrefte at du kan gjenopprette lommeboken. Merk at ved oppretting/gjenoppretting av lommeboken, bør du tilføye `--restore-height`-flagget (med blokkhøyden før høyden til den første transaksjonen til lommeboken din) til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux). Mer informasjon om gjenoppretting av høyde og hvordan å tilnærme det, kan du finne [her](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height).
Make sure your Ledger is plugged in and the Monero app is running. Sørge for at Ledgeren din er plugget i og at Monero-appen er i gang.
[Final notes](#a-few-final-notes) [Sluttmerknader](#a-few-final-notes)
### A few final notes ### Noen sluttmerknader
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nå som vi er ordentlig forberedt, la oss sette i gang!
- Now type: - Nå kan du taste inn:
- `monero-wallet-cli` will start refreshing. Wait until it has fully refreshed. - `monero-wallet-cli` vil oppdateres. Vent til den er ferdig med å oppdatere.
- Note that the instructions for system configuration (section 3.2.2) on Mac OS X are quite elaborate and can be perceived as slightly convoluted. Fortunately, tficharmers has created a guide [here](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) that you can use for assistance. - Merk at veiledningen for systemkonfigurasjoner (seksjon --2) på Mac OS X er ganske innviklede og kan virke noe kronglete. tficharmers har opprettet en guide [her](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) som du kan bruke som hjelp.
Note that is simply a placeholder for the actual wallet name. If you, for instance, want to name your wallet `MoneroWallet`, the command would be as follows: Merk at dette er en plassholder for det faktiske lommeboknavnet. Hvis du for eksempel vil kalle lommeboken din for `MoneroWallet`, er kommandoen som følger:
Note that aforementioned text will be appended to the path of `monero-wallet-cli`. Thus, before you hit enter, your terminal should look like: Merk at den ovennevnte teksten vil føyes til stien til `monero-wallet-cli`. Før du trykker på Enter, bør terminalen din altså se slik ut:
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)
### Mac OS X ### Mac OS X
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
### Linux ### Linux
Enter the wallet name of your Ledger Monero wallet. Legg inn lommeboknavnet til Ledger Monero-lommeboken din.
Enter the password to open the wallet. Legge inn passordet for å åpne lommeboken.
- Your Ledger Monero wallet will now be generated. Note that this may take up to 5-10 minutes. Furthermore, there will be no immediate feedback in the CLI nor on the Ledger. - Ledger Monero-lommeboken din vil nå genereres. Merk at dette kan ta opptil 5–10 minutter. Videre vil det ikke komme en umiddelbar tilbakemelding, verken på CLI-en eller Ledgeren.