English Norwegian Bokmål
### A few final notes ### Noen sluttmerknader
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Dra `monero-wallet-cli` inn i terminalen. Det bør legge hele stien til terminalen. Ikke trykk på Enter.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din @daemon (`monerod.exe`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din daemon (`monerod`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
Enter the password to open the wallet. Legge inn passordet for å åpne lommeboken.
Enter the wallet name of your Ledger Monero wallet. Legg inn lommeboknavnet til Ledger Monero-lommeboken din.
[Final notes](#a-few-final-notes) [Sluttmerknader](#a-few-final-notes)
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Gå til katalogen/mappen der monerod.exe og monero-wallet-cli.exe ligger.
- Go to the directory / folder monero-wallet-cli and monerod are located. - Gå til katalogen/mappen der monero-wallet-cli og monerod ligger.
- Go to your desktop. - Gå til skrivebordet ditt.
- If desired, you can manually tweak the `--subaddress-lookahead` value. The first value is the number of accounts and the second value is the number of subaddresses per account. Thus, if you, for instance, want to pregenerate 5 accounts with 100 subaddresses each, use `--subaddress-lookahead 5:100`. Bear in mind that, the more subaddresses you pregenerate, the longer it takes for the Ledger to create your wallet. - Hvis ønskelig, kan du manuelt justere `--subaddress-lookahead`-verdien. Den første verdien er antallet kontoer, og den andre verdien er antall underadresser per konto. Hvis du for eksempel vil forhåndsgenerere fem kontoer med 100 underadresse hver, kan du bruke `--subaddress-lookahead 5:100`. Husk at jo flere underadresser du genererer, jo lengre tar det for Ledgeren å opprette lommeboken din.
If the Ledger wallet files are not in the same directory as `monero-wallet-cli`, you ought to open `monero-wallet-cli` with the `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file` flag. Alternatively, you can copy the Ledger wallet files to the same directory as `monero-wallet-cli`.
Dersom lommebokfilene til Ledgeren ikke befinner seg i samme katalog som `monero-wallet-cli`, bør du åpne `monero-wallet-cli` med `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file`-flagget. Alternativt kan du kopiere Ledger-lommebokfilene til samme katalog som `monero-wallet-cli`.
- If you have any further questions or need assistance, please leave a comment to the original [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli) answer. - Hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp, kan du legge igjen en kommentar på det opprinnelige [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli)-svaret.
- If you use a remote node, append the `--daemon-address host:port` flag to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). - Hvis du bruker en ekstern node, kan du tilføye `--daemon-address host:port`-flagget til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux).
### Linux ### Linux
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
### Mac OS X ### Mac OS X
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)