English Norwegian Bokmål
- Open a new command prompt / powershell. This is done by first making sure your cursor isn't located on any of the files and subsequently doing SHIFT + right click. It will give you an option to "Open command window here". If you're using Windows 10 in latest version, it'll give you an option to "open the PowerShell window here". - Åpne en ny ledetekst/powershell. Dette gjøres ved å først sørge for at markøren din ikke befinner seg på noen av filene og deretter trykke inn SHIFT + høyreklikke. Dette vil gi det et valg om å «Åpne kommandovinduet her». Hvis du bruker den siste versjonen av Windows 10, vil det gi deg et valg om å «åpne PowerShell-vinduet her».
- Open a new terminal - Åpne en ny terminal
- Open a new terminal (if don't know how to open a terminal, see [here](https://apple.stackexchange.com/a/256263)). - Åpne en terminal (hvis du ikke vet hvordan man åpner terminalen, kan du se [her](https://apple.stackexchange.com/a/256263)).
Open `monero-wallet-cli`. Åpne `monero-wallet-cli`.
- Use Finder to browse to the directory / folder `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) is located. - Bruk Finder til å finne hvor katalogen/mappen `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) ligger.
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og bekrefte det.
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt you for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og deretter bekrefte det.
Where the full path is, intuitively, the actual path on your Mac OS X. Den fulle stien er den faktiske stien på din Mac OS X.
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - Denne veiledningen antar at du allerede har initialisert Ledger-lommeboken din og således generert et mnemonisk frø på 24 ord.
If the Ledger wallet files are not in the same directory as `monero-wallet-cli`, you ought to open `monero-wallet-cli` with the `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file` flag. Alternatively, you can copy the Ledger wallet files to the same directory as `monero-wallet-cli`.
Dersom lommebokfilene til Ledgeren ikke befinner seg i samme katalog som `monero-wallet-cli`, bør du åpne `monero-wallet-cli` med `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file`-flagget. Alternativt kan du kopiere Ledger-lommebokfilene til samme katalog som `monero-wallet-cli`.
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Dra `monero-wallet-cli` inn i terminalen. Det bør legge hele stien til terminalen. Ikke trykk på Enter.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.1 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --1). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --2). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene 3.1.1 og 3.2.3). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`
- You need to run / use CLI v0.12.2.0, which can be found <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">here</a>. - Du må kjøre/bruke CLI v0.12.2.0, som du kan finne <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">her</a>.
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Du må muligens trykke på «Confirm» (Bekreft) to ganger før du kan fortsette.
You only have to use the `--generate-from-device` flag once (i.e. upon wallet creation). Thereafter, you'd basically use it similar to how you normally use the CLI. That is: Du trenger bare å bruke `--generate-from-device`-flagget én gang (altså når du oppretter lommeboken). Deretter bruker du den i bunn og grunn som du vanligvis bruker CLI-en. Det innebærer å:
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din daemon (`monerod`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din @daemon (`monerod.exe`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Gå til katalogen/mappen der monerod.exe og monero-wallet-cli.exe ligger.