The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository. Could not merge the repository.
English Norwegian Bokmål
### Table of Content ### Innholdsfortegnelse
[Windows](#windows) [Windows](#windows)
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
[Final notes](#a-few-final-notes) [Sluttmerknader](#a-few-final-notes)
### Windows ### Windows
We first have to ensure that we're sufficiently prepared. This entails the following: Vi må først sørge for at vi er tilstrekkelig forberedt. Dette innebærer følgende:
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - Denne veiledningen antar at du allerede har initialisert Ledger-lommeboken din og således generert et mnemonisk frø på 24 ord.
- You need to run / use CLI v0.12.2.0, which can be found <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">here</a>. - Du må kjøre/bruke CLI v0.12.2.0, som du kan finne <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">her</a>.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene 3.1.1 og 3.2.3). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`
- Your Ledger needs to be plugged in and the Ledger Monero app should be running. - Ledgeren din må plugges inn, og Ledger Monero-appen må være i gang.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din @daemon (`monerod.exe`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nå som vi er ordentlig forberedt, la oss sette i gang!
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Gå til katalogen/mappen der monerod.exe og monero-wallet-cli.exe ligger.
- Open a new command prompt / powershell. This is done by first making sure your cursor isn't located on any of the files and subsequently doing SHIFT + right click. It will give you an option to "Open command window here". If you're using Windows 10 in latest version, it'll give you an option to "open the PowerShell window here". - Åpne en ny ledetekst/powershell. Dette gjøres ved å først sørge for at markøren din ikke befinner seg på noen av filene og deretter trykke inn SHIFT + høyreklikke. Dette vil gi det et valg om å «Åpne kommandovinduet her». Hvis du bruker den siste versjonen av Windows 10, vil det gi deg et valg om å «åpne PowerShell-vinduet her».
- Now type: - Nå kan du taste inn:
Note that is simply a placeholder for the actual wallet name. If you, for instance, want to name your wallet `MoneroWallet`, the command would be as follows: Merk at dette er en plassholder for det faktiske lommeboknavnet. Hvis du for eksempel vil kalle lommeboken din for `MoneroWallet`, er kommandoen som følger:
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og bekrefte det.
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Ledgeren vil be deg om hvorvidt du vil eksportere de private nøklene eller ikke. Midlene dine kan først og fremst ikke bli kompromittert med kun den private visningsnøkkelen. Å eksportere den private visningsnøkkelen gjør at klienten (Monero v0.12.2.0 på PC-en) kan skanne etter blokker og se etter transaksjoner som tilhører lommeboken/adressen din. Hvis dette valget ikke brukes, vil enheten (Ledgeren) skanne etter blokker, noe som går betraktelig saktere. Det er imidlertid én ting å passe seg for. Det er at dersom systemet ditt blir kompromittert, vil den uvedkommende muligens kunne kompromittere din private nøkkel i tillegg, som er ødeleggende for personvern. Dette er praktisk talt umulig når den private visningsnøkkelen ikke eksporteres.
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Du må muligens trykke på «Confirm» (Bekreft) to ganger før du kan fortsette.