English Norwegian Bokmål
- Your Ledger Monero wallet will now be generated. Note that this may take up to 5-10 minutes. Furthermore, there will be no immediate feedback in the CLI nor on the Ledger. - Ledger Monero-lommeboken din vil nå genereres. Merk at dette kan ta opptil 5–10 minutter. Videre vil det ikke komme en umiddelbar tilbakemelding, verken på CLI-en eller Ledgeren.
- `monero-wallet-cli` will start refreshing. Wait until it has fully refreshed. - `monero-wallet-cli` vil oppdateres. Vent til den er ferdig med å oppdatere.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
### Mac OS X ### Mac OS X
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --2). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- Note that the instructions for system configuration (section 3.2.2) on Mac OS X are quite elaborate and can be perceived as slightly convoluted. Fortunately, tficharmers has created a guide [here](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) that you can use for assistance. - Merk at veiledningen for systemkonfigurasjoner (seksjon --2) på Mac OS X er ganske innviklede og kan virke noe kronglete. tficharmers har opprettet en guide [her](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) som du kan bruke som hjelp.
- Either your daemon (`monerod`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - Enten din daemon (`monerod`) bør kjøre og helst være helt synkronisert, eller så må du koble til en ekstern node.
- Use Finder to browse to the directory / folder `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) is located. - Bruk Finder til å finne hvor katalogen/mappen `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) ligger.
- Go to your desktop. - Gå til skrivebordet ditt.
- Open a new terminal (if don't know how to open a terminal, see [here](https://apple.stackexchange.com/a/256263)). - Åpne en terminal (hvis du ikke vet hvordan man åpner terminalen, kan du se [her](https://apple.stackexchange.com/a/256263)).
- Drag `monero-wallet-cli` in the terminal. It should add the full path to the terminal. Do not hit enter. - Dra `monero-wallet-cli` inn i terminalen. Det bør legge hele stien til terminalen. Ikke trykk på Enter.
Note that aforementioned text will be appended to the path of `monero-wallet-cli`. Thus, before you hit enter, your terminal should look like: Merk at den ovennevnte teksten vil føyes til stien til `monero-wallet-cli`. Før du trykker på Enter, bør terminalen din altså se slik ut:
Where the full path is, intuitively, the actual path on your Mac OS X. Den fulle stien er den faktiske stien på din Mac OS X.
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt you for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og deretter bekrefte det.
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
### Linux ### Linux
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.1 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Du må installere Ledger Monero-appen og konfigurere systemet ditt. Veiledninger til dette kan du finne [her](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (spesielt seksjonene --1 og --1). I tillegg må du sørge for å sette nettverket til `Mainnet`.
- Go to the directory / folder monero-wallet-cli and monerod are located. - Gå til katalogen/mappen der monero-wallet-cli og monerod ligger.
- Open a new terminal - Åpne en ny terminal
### A few final notes ### Noen sluttmerknader