English Norwegian Bokmål
If the Ledger wallet files are not in the same directory as `monero-wallet-cli`, you ought to open `monero-wallet-cli` with the `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file` flag. Alternatively, you can copy the Ledger wallet files to the same directory as `monero-wallet-cli`.
Dersom lommebokfilene til Ledgeren ikke befinner seg i samme katalog som `monero-wallet-cli`, bør du åpne `monero-wallet-cli` med `--wallet-file /path/to/wallet.keys/file`-flagget. Alternativt kan du kopiere Ledger-lommebokfilene til samme katalog som `monero-wallet-cli`.
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - Denne veiledningen antar at du allerede har initialisert Ledger-lommeboken din og således generert et mnemonisk frø på 24 ord.
Where the full path is, intuitively, the actual path on your Mac OS X. Den fulle stien er den faktiske stien på din Mac OS X.
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt you for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og deretter bekrefte det.
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - CLI-en vil, etter at den ovennevnte kommandoen er utført, be deg om et passord. Sørg for å velge et sterkt passord og bekrefte det.
- Use Finder to browse to the directory / folder `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) is located. - Bruk Finder til å finne hvor katalogen/mappen `monero-wallet-cli` (CLI v0.12.2.0) ligger.
Open `monero-wallet-cli`. Åpne `monero-wallet-cli`.
- Open a new terminal (if don't know how to open a terminal, see [here](https://apple.stackexchange.com/a/256263)). - Åpne en terminal (hvis du ikke vet hvordan man åpner terminalen, kan du se [her](https://apple.stackexchange.com/a/256263)).
- Open a new terminal - Åpne en ny terminal
- Open a new command prompt / powershell. This is done by first making sure your cursor isn't located on any of the files and subsequently doing SHIFT + right click. It will give you an option to "Open command window here". If you're using Windows 10 in latest version, it'll give you an option to "open the PowerShell window here". - Åpne en ny ledetekst/powershell. Dette gjøres ved å først sørge for at markøren din ikke befinner seg på noen av filene og deretter trykke inn SHIFT + høyreklikke. Dette vil gi det et valg om å «Åpne kommandovinduet her». Hvis du bruker den siste versjonen av Windows 10, vil det gi deg et valg om å «åpne PowerShell-vinduet her».