English Norwegian Bokmål
- Go to the directory / folder monero-wallet-cli and monerod are located. - Gå til katalogen/mappen der monero-wallet-cli og monerod ligger.
- Go to your desktop. - Gå til skrivebordet ditt.
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gratulerer. Du kan nå bruke Ledger Monero-lommeboken din sammen med CLI-en.
- If you use a remote node, append the `--daemon-address host:port` flag to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). - Hvis du bruker en ekstern node, kan du tilføye `--daemon-address host:port`-flagget til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux).
- If you have any further questions or need assistance, please leave a comment to the original [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli) answer. - Hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp, kan du legge igjen en kommentar på det opprinnelige [StackExchange](https://monero.stackexchange.com/questions/8503/how-do-i-generate-a-ledger-monero-wallet-with-the-cli-monero-wallet-cli)-svaret.
- If desired, you can manually tweak the `--subaddress-lookahead` value. The first value is the number of accounts and the second value is the number of subaddresses per account. Thus, if you, for instance, want to pregenerate 5 accounts with 100 subaddresses each, use `--subaddress-lookahead 5:100`. Bear in mind that, the more subaddresses you pregenerate, the longer it takes for the Ledger to create your wallet. - Hvis ønskelig, kan du manuelt justere `--subaddress-lookahead`-verdien. Den første verdien er antallet kontoer, og den andre verdien er antall underadresser per konto. Hvis du for eksempel vil forhåndsgenerere fem kontoer med 100 underadresse hver, kan du bruke `--subaddress-lookahead 5:100`. Husk at jo flere underadresser du genererer, jo lengre tar det for Ledgeren å opprette lommeboken din.
### Table of Content ### Innholdsfortegnelse
- Your Ledger needs to be plugged in and the Ledger Monero app should be running. - Ledgeren din må plugges inn, og Ledger Monero-appen må være i gang.
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Ledgeren vil be deg om hvorvidt du vil eksportere de private nøklene eller ikke. Midlene dine kan først og fremst ikke bli kompromittert med kun den private visningsnøkkelen. Å eksportere den private visningsnøkkelen gjør at klienten (Monero v0.12.2.0 på PC-en) kan skanne etter blokker og se etter transaksjoner som tilhører lommeboken/adressen din. Hvis dette valget ikke brukes, vil enheten (Ledgeren) skanne etter blokker, noe som går betraktelig saktere. Det er imidlertid én ting å passe seg for. Det er at dersom systemet ditt blir kompromittert, vil den uvedkommende muligens kunne kompromittere din private nøkkel i tillegg, som er ødeleggende for personvern. Dette er praktisk talt umulig når den private visningsnøkkelen ikke eksporteres.
- Your Ledger Monero wallet will now be generated. Note that this may take up to 5-10 minutes. Furthermore, there will be no immediate feedback in the CLI nor on the Ledger. - Ledger Monero-lommeboken din vil nå genereres. Merk at dette kan ta opptil 5–10 minutter. Videre vil det ikke komme en umiddelbar tilbakemelding, verken på CLI-en eller Ledgeren.
Enter the password to open the wallet. Legge inn passordet for å åpne lommeboken.
Enter the wallet name of your Ledger Monero wallet. Legg inn lommeboknavnet til Ledger Monero-lommeboken din.
### Linux ### Linux
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
### Mac OS X ### Mac OS X
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)
Note that aforementioned text will be appended to the path of `monero-wallet-cli`. Thus, before you hit enter, your terminal should look like: Merk at den ovennevnte teksten vil føyes til stien til `monero-wallet-cli`. Før du trykker på Enter, bør terminalen din altså se slik ut:
Note that is simply a placeholder for the actual wallet name. If you, for instance, want to name your wallet `MoneroWallet`, the command would be as follows: Merk at dette er en plassholder for det faktiske lommeboknavnet. Hvis du for eksempel vil kalle lommeboken din for `MoneroWallet`, er kommandoen som følger:
- Note that the instructions for system configuration (section 3.2.2) on Mac OS X are quite elaborate and can be perceived as slightly convoluted. Fortunately, tficharmers has created a guide [here](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) that you can use for assistance. - Merk at veiledningen for systemkonfigurasjoner (seksjon --2) på Mac OS X er ganske innviklede og kan virke noe kronglete. tficharmers har opprettet en guide [her](https://monero.stackexchange.com/questions/8438/how-do-i-make-my-macos-detect-my-ledger-nano-s-when-plugged-in) som du kan bruke som hjelp.