English Norwegian Bokmål
- `monero-wallet-cli` will start refreshing. Wait until it has fully refreshed. - `monero-wallet-cli` vil oppdateres. Vent til den er ferdig med å oppdatere.
- Now type: - Nå kan du taste inn:
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nå som vi er ordentlig forberedt, la oss sette i gang!
### A few final notes ### Noen sluttmerknader
[Final notes](#a-few-final-notes) [Sluttmerknader](#a-few-final-notes)
Make sure your Ledger is plugged in and the Monero app is running. Sørge for at Ledgeren din er plugget i og at Monero-appen er i gang.
- We'd strongly advise to test the full process first. That is, send a small amount to the wallet and subsequently restore it (using aforementioned guide) to verify that you can recover the wallet. Note that, upon recreating / restoring the wallet, you ought to append the `--restore-height` flag (with a block height before the height of your first transaction to the wallet) to the command in step 3 (Windows), step 5 (Mac OS X), or step 3 (Linux). More information about the restore height and how to approximate it can be found [here](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height). - Vi anbefaler på det sterkeste å først teste ut prosessen – med andre ord å først sende et lite beløp til lommeboken og deretter gjenopprette den (ved å bruke den ovennevnte veiledningen) for å bekrefte at du kan gjenopprette lommeboken. Merk at ved oppretting/gjenoppretting av lommeboken, bør du tilføye `--restore-height`-flagget (med blokkhøyden før høyden til den første transaksjonen til lommeboken din) til kommandoen i steg 3 (Windows), steg 5 (Mac OS X), eller steg 3 (Linux). Mer informasjon om gjenoppretting av høyde og hvordan å tilnærme det, kan du finne [her](https://monero.stackexchange.com/questions/7581/what-is-the-relevance-of-the-restore-height).
We first have to ensure that we're sufficiently prepared. This entails the following: Vi må først sørge for at vi er tilstrekkelig forberedt. Dette innebærer følgende:
### Windows ### Windows
[Windows](#windows) [Windows](#windows)