English Dutch
### Table of Content ## Inhoud
[Windows](#windows) [Windows](#windows)
[Mac OS X](#mac-os-x) [Mac OS X](#mac-os-x)
[Linux](#linux) [Linux](#linux)
[Final notes](#a-few-final-notes) [Ten slotte](#ten-slotte)
### Windows ### Windows
We first have to ensure that we're sufficiently prepared. This entails the following: Eerst moeten we ons voldoende voorbereiden. Daar is het volgende voor nodig:
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
- You need to run / use CLI v0.12.2.0, which can be found <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">here</a>. - Je moet versie CLI v0.12.2.0 of hoger van de opdrachtregel-interface (CLI) gebruiken. Die vind je <a href="{{site.baseurl}}/downloads/">hier</a>.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen 3.1.11 en 3.2.3). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- Your Ledger needs to be plugged in and the Ledger Monero app should be running. - Je Ledger moet zijn aangesloten en de Monero-app voor de Ledger moet worden uitgevoerd.
- Either your @daemon (`monerod.exe`) should be running and preferably be fully synced or you should connect to a remote node. - De daemon (`monerod.exe`) moet worden uitgevoerd en liefst volledig gesynchroniseerd zijn - of je maakt verbinding met een externe node.
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nu we ons voldoende hebben voorbereid, kunnen we beginnen.
- Go to the directory / folder monerod.exe and monero-wallet-cli.exe are located. - Ga naar de directory/map waar monerod.exe en monero-wallet-cli.exe staan.
- Open a new command prompt / powershell. This is done by first making sure your cursor isn't located on any of the files and subsequently doing SHIFT + right click. It will give you an option to "Open command window here". If you're using Windows 10 in latest version, it'll give you an option to "open the PowerShell window here". - Open een nieuw venster voor de opdrachtregel/PowerShell. Dit doe je door met de rechtermuisknop in het venster te klikken, maar niet op een bestand, terwijl je de SHIFT-toets ingedrukt houdt. Dan krijg je de optie "Opdrachtvenster hier openen" in het contextmenu. Als je de nieuwste versie van Windows 10 gebruikt, krijg je de optie "Powershell-venster hier openen" te zien.
- Now type: - Typ nu het volgende:
Note that is simply a placeholder for the actual wallet name. If you, for instance, want to name your wallet `MoneroWallet`, the command would be as follows: De tekst tussen punthaken staat voor de naam die je aan de portemonnee geeft. Dus als je de portemonnee bijvoorbeeld `MoneroPortemonnee` noemt, ziet opdracht er als volgt uit:
- The CLI will, after executing aforementioned command, prompt your for a password. Make sure to set a strong password and confirm it thereafter. - Nadat je deze opdracht hebt uitgevoerd, wordt je gevraagd een wachtwoord in te voeren. Zorg dat je een sterk wachtwoord kiest en bevestig het nog een keer.
- The Ledger will ask whether you want to export the private view key or not. First and foremost, your funds cannot be compromised with merely the private view key. Exporting the private view key enables the client (on the computer - Monero v0.12.2.0) to scan blocks looking for transactions that belong to your wallet / address. If this option is not utilized, the device (Ledger) will scan blocks, which will be significantly slower. There is, however, one caveat. That is, if your system gets compromised, the adversary will potentially be able to compromise your private view key as well, which is detrimental to privacy. This is virtually impossible when the private view key is not exported. - Vervolgens vraagt de Ledger of je de privésleutel wilt exporteren of niet. Allereerst: je geld kan niet worden ontvreemd met alleen de alleen-lezen privésleutel. Als je de alleen-lezen privésleutel exporteert, kan de client (op de computer - Monero v0.12.2.0) blokken doorzoeken om transacties te vinden die bij jouw portemonnee/adres horen. Als je deze optie niet inschakelt, zal de Ledger zelf in blokken zoeken. Dat werkt beduidend langzamer. Hier moeten we wel één waarschuwing bij geven. Als je systeem wordt gehackt, zou de aanvaller ook toegang kunnen krijgen tot je alleen-lezen privésleutel. Dat zou schadelijk voor je privacy zijn. Dit is praktisch onmogelijk als je de alleen-lezen privésleutel niet exporteert.
- You may have to hit confirm twice before it proceeds. - Mogelijk moet je twee keer op Bevestigen klikken om verder te gaan.