English Dutch
If you are the third party (that is, someone wants to prove to you that they sent monero to an address), then you can check this way: Als je zelf de derde partij bent (dus als iemand aan jou wilt bewijzen dat hij/zij Monero naar een bepaald adres heeft verzonden), kun je dat op deze manier controleren:
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Als je een verkoper betaalt, en de verkoper beweert dat hij/zij het geld niet heeft ontvangen, wil je misschien aan een derde bewijzen dat je het geld wel degelijk hebt verzonden - of aan de verkoper zelf, als het een eerlijke vergissing is. Monero is vertrouwelijk, dus je kunt niet zomaar je transactie aanwijzen op de blockchain, want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie geven, zodat die kan zien of die transactie Monero naar dat adres heeft verzonden. Houd er rekening mee dat het opslaan van deze transactiesleutels standaard is uitgeschakeld. Je moet deze functie voor het verzenden inschakelen als je denkt dat je deze misschien nodig hebt:
If you received a payment using a particular payment ID, you can look it up: Als je een betaling met een bepaalde betalings-ID hebt ontvangen, kun je deze opzoeken:
If you want to mine, you can do so from the wallet: Als je wilt minen, kun je dat ook vanuit de portemonnee doen:
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
More generally, you can review incoming and outgoing payments: In het algemeen kun je binnenkomende en uitgaande betalingen bekijken:
Pass in the transaction ID you want the key for. Remember that a payment might have been split in more than one transaction, so you may need several keys. You can then send that key, or these keys, to whoever you want to provide proof of your transaction, along with the transaction id and the address you sent to. Note that this third party, if knowing your own address, will be able to see how much change was returned to you as well. Voer hierbij de ID in van de transactie waarvoor u de sleutel wilt hebben. Houd er rekening mee dat een betaling kan zijn gesplitst in meer dan één transactie, zodat je meerdere sleutels nodig hebt. Vervolgens kun je de sleutel of sleutels opsturen naar wie je het bewijs van je transactie wilt laten zien, met de transactie-ID en het adres van de ontvanger erbij. Opmerking: als deze partij ook je eigen adres kent, kan deze ook zien hoeveel wisselgeld je hebt teruggekregen.
Since the blockchain handling and the wallet are separate programs, many uses of `monero-wallet-cli` need to work with the @daemon. This includes looking for incoming transactions to your address. Once you are running both `monero-wallet-cli` and `monerod`, enter `balance`. Omdat we een ander programma dan de portemonnee gebruiken om met de blockchain te werken, moet `monero-wallet-cli` voor veel toepassingen samenwerken met de node. Dit is bijvoorbeeld nodig om binnenkomende transacties voor je adres op te zoeken. Wanneer `monero-wallet-cli` en `monerod` beide worden uitgevoerd, voer je `balance` in.
This will start mining on the daemon usin two threads. Note that this is solo mining, and may take a while before you find a block. To stop mining: Hiermee gebruik je twee CPU-threads om te minen via de daemon. Let op: dit is solo minen; het kan lang duren voordat je een blok vindt. Om te stoppen met minen:
will only show incoming transfers after block 650000. You can also give a height range. levert alleen binnenkomende overboekingen na blok 650.000 op. Je kunt ook een bereik van blokhoogten opgeven.
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Je kunt een optionele blokhoogte opgeven om alleen recente transacties te ontvangen, en je kunt alleen binnenkomende of uitgaande transactie opvragen. Bijvoorbeeld:
You can give more than one payment ID too. Je kunt ook meer dan één betalings-ID opgeven.
You can retrieve the tx key from an earlier transaction: Je kunt de transactiesleutel van een eerdere transactie ophalen: