English Dutch
Proving to a third party you paid someone ## Aan een derde bewijzen dat je iemand hebt betaald
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Aangezien Monero anoniem is, kun je niet zien van welk adres het geld dat je ontvangt afkomstig is. Als je dat wilt weten, bijvoorbeeld om een betaling aan een klant te koppelen, moet je de afzender vragen een betalings-ID te gebruiken. Dat is een willekeurige optionele tekenreeks dat wordt toegevoegd aan een transactie. Voor het gemak kun je een adres genereren dat al een willekeurige betalings-ID bevat:
address
address
address all
address
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Als je zelf een Monero-adres hebt, kun je gewoon je standaardadres aan iemand doorgeven.
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Betalingen aan een geïntegreerd adres dat jij hebt gegenereerd gaan naar jouw account met vermelding van die betalings-ID, zodat je betalingen kunt onderscheiden.
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID SLEUTEL ADRES
How to find a payment to you ## Een betaling aan jou vinden
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Hierdoor wordt een willekeurige betalings-ID gegenereerd en krijg je een adres waarin je eigen account en de betalings-ID worden samengevat. Het is ook mogelijk om een bepaalde betalings-ID te kiezen als je dat wilt:
This guide will show how to perform various operations with `monero-wallet-cli`. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je verschillende bewerking uitvoert met de interface van `monero-wallet-cli`. We nemen aan dat je de nieuwste versie van Monero gebruikt en al een account hebt gemaakt met behulp van andere handleidingen.
In this example you're viewing the balance of your primary account (with index `[0]`). `Balance` is your total balance. The `unlocked balance` is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked. In dit voorbeeld is `Balance` je totale saldo. De `unlocked balance` is het bedrag dat momenteel beschikbaar is om uit te geven. Voor nieuw ontvangen transacties zijn 10 bevestigingen op de blockchain nodig om ze te ontgrendelen. Met `unlocked dust` worden minuscule hoeveelheden *unspent outputs* bedoeld die als een soort stof in je account zijn terechtgekomen.
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
Checking your balance ## Je saldo bekijken
You can find out your primary address with: Met de volgende opdracht krijg je je adres te zien:
Receiving monero ## Monero ontvangen
Sending monero ## Monero verzenden
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` is de portemonnee-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een consoleprogramma waarmee je een account beheert. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: `monerod` beheert de blockchain en `monero-wallet-cli` beheert het account.
payments PAYMENTID
payments BETALINGSID
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1