English Dutch
More generally, you can review incoming and outgoing payments: In het algemeen kun je binnenkomende en uitgaande betalingen bekijken:
Output:
Overview
Pass in the transaction ID you want the key for. Remember that a payment might have been split in more than one transaction, so you may need several keys. You can then send that key, or these keys, to whoever you want to provide proof of your transaction, along with the transaction id and the address you sent to. Note that this third party, if knowing your own address, will be able to see how much change was returned to you as well. Voer hierbij de ID in van de transactie waarvoor u de sleutel wilt hebben. Houd er rekening mee dat een betaling kan zijn gesplitst in meer dan één transactie, zodat je meerdere sleutels nodig hebt. Vervolgens kun je de sleutel of sleutels opsturen naar wie je het bewijs van je transactie wilt laten zien, met de transactie-ID en het adres van de ontvanger erbij. Opmerking: als deze partij ook je eigen adres kent, kan deze ook zien hoeveel wisselgeld je hebt teruggekregen.
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Betalingen aan een geïntegreerd adres dat jij hebt gegenereerd gaan naar jouw account met vermelding van die betalings-ID, zodat je betalingen kunt onderscheiden.
payments PAYMENTID
payments BETALINGSID
Proving to a third party you paid someone ## Aan een derde bewijzen dat je iemand hebt betaald
Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV
Receiving monero ## Monero ontvangen
Replace `ADDRESS` with the address you want to send to and `AMOUNT` with how many monero you want to send.
Replace `TXID`, `TXKEY` and `ADDRESS` with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. `monero-wallet-cli` will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address. Vervang `TXID` door de transactie-ID, `SLEUTEL` door de transactiesleutel en `ADRES` door het doeladres dat je hebt ontvangen. Vervolgens controleert monero-wallet-cli die transactie en laat het weten hoeveel door deze transactie aan het opgegeven adres is betaald.
Sending monero ## Monero verzenden
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
show_transfers
show_transfers
show_transfers in 650000
show_transfers in 650000
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Aangezien Monero anoniem is, kun je niet zien van welk adres het geld dat je ontvangt afkomstig is. Als je dat wilt weten, bijvoorbeeld om een betaling aan een klant te koppelen, moet je de afzender vragen een betalings-ID te gebruiken. Dat is een willekeurige optionele tekenreeks dat wordt toegevoegd aan een transactie. Voor het gemak kun je een adres genereren dat al een willekeurige betalings-ID bevat:
Since the blockchain handling and the wallet are separate programs, many uses of `monero-wallet-cli` need to work with the @daemon. This includes looking for incoming transactions to your address. Once you are running both `monero-wallet-cli` and `monerod`, enter `balance`. Omdat we een ander programma dan de portemonnee gebruiken om met de blockchain te werken, moet `monero-wallet-cli` voor veel toepassingen samenwerken met de node. Dit is bijvoorbeeld nodig om binnenkomende transacties voor je adres op te zoeken. Wanneer `monero-wallet-cli` en `monerod` beide worden uitgevoerd, voer je `balance` in.
start_mining 2
start_mining 2
stop_mining
stop_mining
This guide will show how to perform various operations with `monero-wallet-cli`. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je verschillende bewerking uitvoert met de interface van `monero-wallet-cli`. We nemen aan dat je de nieuwste versie van Monero gebruikt en al een account hebt gemaakt met behulp van andere handleidingen.